مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی
مرور بر اساس :

عنوان
1     ت‍أث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ای‍ف‍ای‌ ن‍ق‍ش‌ (پ‍س‍ی‍ک‍ودرام‌) ب‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر م‍ک‍ان‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ و ع‍ود م‍ج‍دد در م‍ع‍   
2     ت‍أث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ ب‍ر م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍رس‌ در م‍ع‍ت‍ادان‌ در ح‍ال‌ ت‍   
3     ت‍أث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍ود، ب‍ر خ‍ود ک‍ارآم‍دی‌ و ام‍ی‍د ب‍ه‌ زن‍د   
4     ت‍أث‍ی‍ر ع‍وام‍ل‌ ج‍رم‌ زا ب‍ر اع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ زن‍دان‍ی‍ان‌ ش‍ه‍راص‍   
5     ت‍أث‍ی‍ر م‍ج‍ازات‌ اع‍دام‌ در ب‍ازدارن‍دگ‍ی‌ ارت‍ک‍اب‌ ج‍رائ‍م‌ م‍وادم‍خ‍در و روان‌گ‍ردان‌ه‍ا د   
6     ت‍أث‍ی‍ر م‍داخ‍لات‌ س‍لام‍ت‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ م‍دل‌ ارت‍ق‍اء س‍لام‍ت‌ پ‍ن‍در ب‍ر رف‍ت‍ار ع‍دم‌ گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ ا   
7     ت‍ا ب‍ه‌ ک‍ی‌ در پ‍ی‍ل‍ه‌ ب‍ی‍ه‍ودگ‍ی‌ در خ‍ود ت‍ن‍ی‍دن‌؟   
8     ت‍اث‍ی‍رtdcs (ت‍ح‍ری‍ک‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌)ب‍ر ک‍اه‍ش‌ ول‍ع‌ م‍ص‍رف‌ ش‍ی‍ش‍ه‌ در م‍ع‍ت‍ادان‌ در ح‍   
9     ت‍اث‍ی‍ر۱۲ ه‍ف‍ت‍ه‌ ورزش‌ و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ در پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ع‍ود ب‍ه‌ اع‍ت‍ی‍اد در م‍   
10     ت‍اث‍ی‍ر ۸ ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ اص‍لاح‍ی‌ ب‍ر ک‍ای‍ف‍وز و ت‍ع‍ادل‌ پ‍وی‍ا درم‍ردان‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ اپ‍   
11     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ اب‍راز وج‍ود ب‍ر ارت‍ق‍اء ام‍ی‍د و ب‍ازت‍وان‍ی‌ پ‍س‍ران‌ م‍ع‍ت‍اد ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‌   
12     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ع‍اطف‍ه‌ ب‍ر ع‍واطف‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ی‌ زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ م‍ص‍رف‌ م‍   
13     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ت‍وان‍م‍ن‍د س‍ازی‌ روان‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ر س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ وس‍ازگ‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌   
14     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ خ‍ان‍واده‌ درم‍ان‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ روی‌ س‍ازگ‍اری‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ و ش‍ادک‍ام‍ی‌ ه‍م‍س‍را   
15     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍اب‌ آوری‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ اع‍ت‍ی‍ادپ‍ذی‍ری‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍ر ن‍گ‍رش‌ دان‍ش‌ آ   
16     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ ف‍رزن‍د پ‍روری‌ ب‍ر رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌، اس‍ت‍رس‌ و اف‍س‍ردگ‍ی‌ وال‍دی‍ن‌   
17     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ح‍ل‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ اح‍س‍اس‌ ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌   
18     ت‍اث‍ی‍رآم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ر اف‍زای‍ش‌ ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ وس‍ازگ‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍و   
19     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ر ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واده‌ زن‍ان‌ دارای‌ ه‍م‍س‍ر م‍ع‍ت‍اد   
20     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد م‍خ‍در درم‍ع‍ت‍اد