مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی
مرور بر اساس :

عنوان
1     ت‍أث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ ب‍ر م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍رس‌ در م‍ع‍ت‍ادان‌ در ح‍ال‌ ت‍   
2     ت‍أث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍ود، ب‍ر خ‍ود ک‍ارآم‍دی‌ و ام‍ی‍د ب‍ه‌ زن‍د   
3     ت‍أث‍ی‍ر م‍ج‍ازات‌ اع‍دام‌ در ب‍ازدارن‍دگ‍ی‌ ارت‍ک‍اب‌ ج‍رائ‍م‌ م‍وادم‍خ‍در و روان‌گ‍ردان‌ه‍ا د   
4     ت‍ا ب‍ه‌ ک‍ی‌ در پ‍ی‍ل‍ه‌ ب‍ی‍ه‍ودگ‍ی‌ در خ‍ود ت‍ن‍ی‍دن‌؟   
5     ت‍اث‍ی‍رtdcs (ت‍ح‍ری‍ک‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌)ب‍ر ک‍اه‍ش‌ ول‍ع‌ م‍ص‍رف‌ ش‍ی‍ش‍ه‌ در م‍ع‍ت‍ادان‌ در ح‍   
6     ت‍اث‍ی‍ر۱۲ ه‍ف‍ت‍ه‌ ورزش‌ و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ در پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ع‍ود ب‍ه‌ اع‍ت‍ی‍اد در م‍   
7     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ اب‍راز وج‍ود ب‍ر ارت‍ق‍اء ام‍ی‍د و ب‍ازت‍وان‍ی‌ پ‍س‍ران‌ م‍ع‍ت‍اد ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‌   
8     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ع‍اطف‍ه‌ ب‍ر ع‍واطف‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ی‌ زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ م‍ص‍رف‌ م‍   
9     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ت‍وان‍م‍ن‍د س‍ازی‌ روان‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ر س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ وس‍ازگ‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌   
10     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ خ‍ان‍واده‌ درم‍ان‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ روی‌ س‍ازگ‍اری‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ و ش‍ادک‍ام‍ی‌ ه‍م‍س‍را   
11     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍اب‌ آوری‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ اع‍ت‍ی‍ادپ‍ذی‍ری‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍ر ن‍گ‍رش‌ دان‍ش‌ آ   
12     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ ف‍رزن‍د پ‍روری‌ ب‍ر رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌، اس‍ت‍رس‌ و اف‍س‍ردگ‍ی‌ وال‍دی‍ن‌   
13     ت‍اث‍ی‍رآم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ر اف‍زای‍ش‌ ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ وس‍ازگ‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍و   
14     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ر ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واده‌ زن‍ان‌ دارای‌ ه‍م‍س‍ر م‍ع‍ت‍اد   
15     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد م‍خ‍در درم‍ع‍ت‍اد   
16     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍رم‍ی‍زان‌ ان‍گ‍ی‍زه‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ و ک‍م‌ روی‍ی‌ اف‍راد م‍ع‍ت‍اد   
17     ت‍اث‍ی‍رآم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ در ک‍اه‍ش‌ گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ م‍ص‍رف‌ م‍واد م‍خ‍در دان‍ش‌ آم‍وزان‌   
18     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ و م‍ش‍اوره‌ گ‍روه‍ی‌ ب‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر ن‍گ‍رش‌ م‍ع‍ت‍ادی‍ن‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ م‍وادم‍خ‍در   
19     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ و م‍ش‍اوره‌ گ‍روه‍ی‌ ب‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ز ن‍گ‍رش‌ م‍ع‍ت‍ادی‍ن‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در   
20     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزه‌ ه‍ای‌ دی‍ن‍ی‌ ب‍ر اع‍ت‍ی‍اد