پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وخ‍ت‍ن‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
داروه‍ای‌ روان‍گ‍ردان‌-- ک‍ت‍ام‍ی‍ن‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ق‍اچ‍اق‌ ان‍س‍ان‌
م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌
 
پدیدآور:
اف‍ش‍ار، اس‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۰-
ای‍زدی‌، م‍ه‍ش‍ی‍د، ۱۳۴۳-
ب‍ن‍ی‌س‍ی‌، پ‍ری‌ ن‍از، ۱۳۵۵-
دری‍ای‍ی‌ ، م‍ح‍م‍درس‍ول‌ ،۱۳۳۰-
م‍ع‍ن‍ی‍ان‌، داود، ۱۳۵۳-
م‍ه‍اج‍ران‍ی‌، س‍ی‍دم‍ج‍ی‍د،۱۳۶۱-
 
ناشر:
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طب معجزه گر گیاهی
دریایی ، محمدرسول ،۱۳۳۰- ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۶۴‬,‭د۴۷ط۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی تربیتی
معنیان ، داود، ۱۳۵۳- ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌م۵۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به عوامل موثر فردی و اجتماعی در یادگیری و انگیزش یادگیری
ایزدی ، مهشید، ۱۳۴۳- ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۶۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای زندگی در هزاره سوم
بنی سی ، پری ناز، ۱۳۵۵- ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۲۰۳۷‬,‭‌ب۸۷‌م۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کارآفرینی
معنیان ، داود، ۱۳۵۳- ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌م۶۶‌ک۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مخدرهای پنهان دیجیتالی ،کتامین
مهاجرانی ، سیدمجید،۱۳۶۱- ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۹‌م۳‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قاچاق و بردگی انسان در جهان مدرن : با نگاهی به سیر تاریخی ، اسناد، اهداف ، حوزه عمل ، مجازات ها، پیشگیری ها و پیامدهای ناشی از آن
افشار، اسدالله ، ۱۳۴۰- ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۶۲۵‬,‭‌ف‍لا۷‌ق۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیاده سازی برنامه های آموزش مهارت های خانواده جهت پیشگیری از سوءمصرف مواد
تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌پ۹۴۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات و سخنرانی های هم اندیشی بین المللی بسوی نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل در موضوع موادمخدر6102 SSAGNU sdraowT ) اسفند۱۳۹۴)
تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ن۵‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک