پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ش‍ش‍م‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۹۶- ۱۴۰۰
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- رده‌ب‍ن‍دی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍وان‍ان‌ -اع‍ت‍ی‍اد
داروه‍ای‌ روان‍گ‍ردان‌-- ک‍ت‍ام‍ی‍ن‌
رف‍ت‍ار ب‍ی‍م‍ارگ‍ون‍ه‌ -- درم‍ان‌
س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
س‍لام‍ت‍ی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ق‍اچ‍اق‌ ان‍س‍ان‌
م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ای‍ران‌ -خ‍ان‍واده‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
م‍واد م‍خ‍در -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۵۰-
اس‍ع‍دی‌، س‍ی‍ده‌ن‍گ‍ار، ۱۳۵۷-
اس‍م‍ی‍ت‌، ج‍ی‍ن‌ ال‍ن‌
اف‍ش‍ار، اس‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۰-
ت‍ن‍ه‍ائ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۸-
رف‍ی‍ع‍ی‌ ف‍ر، ش‍ه‍رام‌
رف‍ی‍ع‍ی‌ف‍ر، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۴۶-
س‍ت‍وده‌، ه‍دای‍ت‌ال‍ه‌، ۱۳۱۹-
س‍وخ‍ت‍ان‍ل‍و، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۶۲-
م‍رادی‌، ب‍ه‍روز، ۱۳۴۴-
م‍ه‍اج‍ران‍ی‌، س‍ی‍دم‍ج‍ی‍د،۱۳۶۱-
م‍وس‍وی‌، م‍ی‍رطاه‍ر، ۱۳۴۰-
ن‍ارن‍ج‍ی‌ه‍ا، ه‍وم‍ان‌، ۱۳۴۸-
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، رب‍ک‍ا ادی‍ث‌، ۱۹۶۲ - م‌
 
ناشر:
آث‍ار م‍ع‍اص‍ر
آوای‌ ن‍ور
آگ‍اه‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا: ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍رن‍دی‍ز
ان‍ت‍ش‍ارات‌ طب‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌
ب‍ع‍ث‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ام‍ی‍ن‌
دن‍ی‍ای‌ درون‌
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور ، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد، م‍دارک‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
م‍رک‍ز م‍طب‍وع‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ق‍وه‌ ق‍ض‍ای‍ی‍ه‌
م‍ه‍ر راوش‌
ن‍ش‍رن‍وش‍ت‍ه‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی اجتماعی ( جامعه شناسی انحرافات )
ستوده ، هدایت اله ، ۱۳۱۹- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۱۱‬,‭‌س۲آ۵‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دلارهای هروئینی :واکاوی و نقد سیاست های جنایی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان
اسعدی ، سیده نگار، ۱۳۵۷- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۲۸۲‬,‭‌ف‍لا۵د۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مخدرهای پنهان دیجیتالی ،کتامین
مهاجرانی ، سیدمجید،۱۳۶۱- ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۹‌م۳‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زندگی بهتر :ارتقای سلامت و تغییر عادت ها
رفیعی فر، شهرام ، ۱۳۴۶- ؛  تهران مهر راوش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۷۶‬,‭ر۷ز۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درمان ذهن آگاهی اعتیاد :راهنمایی برای مقابله با غم ، اندوه ، استرس و خشم ناشی از رفتارهای اعتیادی
ویلیامز، ربکا ادیث ، ۱۹۶۲ - م ؛  تهران آثار معاصر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۳‬,‭و۹د۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قاچاق و بردگی انسان در جهان مدرن : با نگاهی به سیر تاریخی ، اسناد، اهداف ، حوزه عمل ، مجازات ها، پیشگیری ها و پیامدهای ناشی از آن
افشار، اسدالله ، ۱۳۴۰- ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۶۲۵‬,‭‌ف‍لا۷‌ق۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
صد سوال والدین در مورد اعتیاد خطوط راهنمای پیشگیری ، تشخیص ، درمان و پیشگیری از عود
ابراهیمی ، علی اکبر، ۱۳۵۰- ؛  اصفهان نشرنوشته   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭‌ف‍لا۲‌ص۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی 5-MSD
تهران رشد   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۲‬,‭ر۴،ط۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
۴۴[چهل و چهار ]باور غلط جوانان درباره اعتیاد
نارنجی ها، هومان ، ۱۳۴۸- ؛  تهران انتشارات طب و جامعه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ن۲‌چ۳‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
انگیزه آفرینی در سوء مصرف کنندگان مواد برای ورود به درمان ( کار با اعضای خانواده )
اسمیت ، جین الن ؛  تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ف‍لا۵۶‌ک۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سند تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۹۹ - ۱۳۹۵)
تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۳‬,‭‌س۸۳‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
درمان سوءمصرف مواد برای نوجوانان و بزرگسالان :مرجع بالینی برای درمان عملی
تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭ر۲۷‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کنترل بین المللی مواد مخدر در قرن بیست و یکم (:بررسی کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی مبارزه با مواد مخدر)
تهران دانشگاه علوم انتظامی امین   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۶۴۱‬,‭‌ق۴‌ک۸۶‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر مسایل اجتماعی ایران خانواده ، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ
سوختانلو، حسین ، ۱۳۶۲- ؛  تهران مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۷۰/۲‬,‭‌س۹‌م۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سرمایه ی اجتماعی و سلامت اجتماعی :مفاهیم و رویکردها
موسوی ، میرطاهر، ۱۳۴۰- ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۷۰۸‬,‭‌م۸‌س۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استرس :رویارویی با چالش های روزمره زندگی
رفیعی فر، شهرام ؛  تهران مهر راوش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف۵،‌م۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روابط سالم :ارتباط موثر با دوستان ، خانواده و همسر
رفیعی فر، شهرام ، ۱۳۴۶- ؛  تهران مهر راوش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۴،ر۷‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های جامعه شناسی به زبان ساده
مرادی ، بهروز، ۱۳۴۴- ؛  تهران انتشارات بهمن برنا   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۰۶‬,‭‌ف۲،‌م۳۷۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های جامعه شناسی
تنهائی ، حسین ابوالحسن ، ۱۳۲۸- ؛  تهران انتشارات بهمن برنا: انتشارات مرندیز   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۰۶‬,‭‌ف۲،‌ت۸۳۵‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
درمان شناختی -رفتاری اعتیاد :برنامه درمانی برای متخصصین بالینی
تهران بعثت   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭د۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9