پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ م‍ت‍وس‍طه‌ -- م‍ش‍ارک‍ت‌ وال‍دی‍ن‌
اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ ن‍ف‍س‌
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ع‍ل‍ل‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ب‍س‍ی‍ج‌
ت‍ح‍ول‌( روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
ج‍وان‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اخ‍لاق‍ی‌
ج‍وان‍ان‌ -- م‍واد م‍خ‍در
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
دزدی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌درم‍ان‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
ع‍ارف‍ان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ق‍درت‌( ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ) ای‍ران‌
م‍ش‍اوره‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ -- ای‍ران‌ -- رواب‍ط خ‍ان‍وادگ‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در
م‍واد م‍خ‍در -- اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ن‍پ‍ال‌
وب‌ -- س‍ای‍ت‌ه‍ا -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ب‍ش‍ک‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۳۷-
اس‍لام‌دوس‍ت‌، ث‍ری‍ا،۱۳۵۶-
ب‍اق‍ری‌ وان‍ائ‍ی‌، پ‍ی‍م‍ان‌
ح‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
خ‍ان‍وردی‍ل‍و، زه‍را، ۱۳۵۵-
دی‌ ان‍ج‍ل‍س‌، ب‍ارب‍ارا
ص‍ف‍ری‌، ج‍واد، ۱۳۴۴-
ع‍ری‍ض‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۳۸-
ع‍طارن‍ی‍ش‍اب‍وری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌اب‍راه‍ی‍م‌،۵۳۷ ؟- ۶۲۷ ؟ق‌
ف‍ل‍س‍ون‌، م‍ارک‍وس‌
م‍ک‌ گ‍را، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌ س‍ی‌.، ۱۹۵۰ - م‌
ن‍ادری‌، ش‍ه‍رام‌،۱۳۴۷-
پ‍اپ‌ ورث‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ک‍اظم‍ی‌، اق‍دس‌، ۱۳۱۸-
ک‍ری‍م‌ ن‍ی‍ا، ن‍وی‍د، ۱۳۴۷-
گ‍ل‍دارد ، ک‍ات‍ری‍ن‌
گ‍ل‍ش‍ن‌ پ‍ژوه‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا ، ۱۳۵۲-
گ‍ل‍ش‍ن‌پ‍ژوه‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا، ۱۳۳۴-
ی‍ون‍س‍ی‌، ج‍لال‌، ۱۳۴۰-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ رس‍ان‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ رس‍ان‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‌ب‍خ‍ش‍ی‌
ب‍روج‌
دان‍ش‌ زن‍ج‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، دف‍ت‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ژه‌
دع‍وت‌
ذه‍ن‌آوی‍ز
رش‍د
زرب‍اف‌ اص‍ل‌
ش‍ه‍رام‌ ن‍ادری‌
ع‍ل‍م‌ و ورزش‌
ف‍ک‍ر روز
م‍ث‍ل‍ث‌ ع‍ش‍ق‌
م‍ع‍ی‍ار ان‍دی‍ش‍ه‌
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ک‍لاس‍ی‍ک‌
ک‍ن‍ک‍اش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
رهایی از اعتیاد در نوجوانان و جوانان
باقری وانائی ، پیمان ؛  تهران علم و ورزش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ب۹ر۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نپال و بوتان
کریم نیا، نوید، ۱۳۴۷- ؛  تهران وزارت امور خارجه ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۴۹۳/۴‬,‭‌ک۴‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرصت و بزهکاری نگرشی کاربردی برای پیشگیری از بزهکاری
فلسون ، مارکوس ؛  زنجان دانش زنجان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭H‬,‭۷۷۹۳‬,‭‌ف۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اثرات روانی و جسمی مواد اعتیادآور
تهران انتشارات رسانه تخصصی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۲۸‬,‭‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
صدای بی صدا
خانوردیلو، زهرا، ۱۳۵۵- ؛  تهران کلاسیک   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۴۰‬,‭‌خ۶۱۶۵،‌ص۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سفر امید :آموزش خانوده های معتادین
ابراهیمی بشکانی ، علی اکبر، ۱۳۳۷- ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹،‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روش های کاربردی پژوهش در روان شناسی بالینی و مشاوره
عریضی ، حمیدرضا، ۱۳۳۸- ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷/۸‬,‭‌ع۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اعتماد به نفس : آنرا بیابید و با آن زندگی کنید
دی انجلس ، باربارا ؛  تهران معیار اندیشه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭د۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بررسی نقش پایگاه های مقاومت بسیج در فرهنگ سازی و پیشگیری از تولید، توزیع و سوء مصرف مواد مخدر
حبی ، محمدباقر ؛  تهران بروج   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭UA‬,‭۹۱۵‬,‭‌ف‍لا۹،‌ح۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد( سبب شناسی و درمان )
اسلام دوست ، ثریا،۱۳۵۶- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۵۴،‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
درمان ناهنجاریهای روانی در کودکان ، نوجوانان و خانواده ها
یونسی ، جلال ، ۱۳۴۰- ؛  تهران انتشارات رسانه تخصصی : دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۵‬,‭‌ی۹د۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تذکره الاولیاء بر اساس چاپ رینولدالن نیکلسون
عطارنیشابوری ، محمدبن ابراهیم ،۵۳۷ ؟- ۶۲۷ ؟ق ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۷۸‬,‭‌ع۶‌ت۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای مشاوره در زندگی روزمره
گلدارد ، کاترین ؛  تهران زرباف اصل   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۵،‌گ۸۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های زندگی
مک گرا، فیلیپ سی .، ۱۹۵۰ - م ؛  تهران ذهن آویز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۷‌م۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سراب ( کراک ، خلسه ی مرگ )
صفری ، جواد، ۱۳۴۴- ؛  تهران دعوت   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ص۷۲‌س۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آسیب های اجتماعی :آیا فقط جوان مقصر است ؟!
کاظمی ، اقدس ، ۱۳۱۸- ؛  قم مثلث عشق   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۹۹‬,‭‌ف‍لا۹،‌ک۱۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای رفتار با نوجوانان
پاپ ورث ، مایکل ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۸/۵‬,‭‌پ۲ر۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی درمان دارویی وابستگی به انواع مواد
نادری ، شهرام ،۱۳۴۷- ؛  تهران شهرام نادری   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۶‬,‭‌ن۲۵ر۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جمهوری اسلامی ایران و قدرت نرم : نگاهی به ارتقای قدرت نرم افزاری جمهوری اسلامی ایران ، در روابط بین الملل
گلشن پژوه ، محمودرضا ، ۱۳۵۲- ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، معاونت پژوهشی ، دفتر گسترش تولید علم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۴۹‬,‭‌ق ۴‌گ۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بررسی فرصت ها و آسیب های ناشی از فعالیت رسانه های دیجیتالی ( وبلاگ ، وب سایت و روزنت ...
گلشن پژوه ، محمودرضا، ۱۳۳۴- ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، معاونت پژوهشی ، دفتر گسترش تولید علم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌گ۸‌ب۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9