پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آش‍وری‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
زن‍دان‌ و زن‍دان‍ی‍ان‌
 
پدیدآور:
آش‍وری‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۱-
آن‍س‍ل‌، م‍ارک‌
ول‍د، ج‍ورج‌ ب‍رای‍ان‌، ۱۸۹۶- ۱۹۶۷
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ن‍ش‍ر گ‍رای‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دفاع اجتماعی
آنسل ، مارک ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۰۲۹‬,‭آ۸د۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جرم شناسی نظری ( گذری بر نظریه های جرم شناسی )
ولد، جورج برایان ، ۱۸۹۶- ۱۹۶۷ ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۳۵‬,‭و۸‌ج۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جایگزین های زندان و مجازات های بینابین
آشوری ، محمد، ۱۳۲۱- ؛  تهران نشر گرایش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۷۰۵‬,‭آ۵‌ج۲‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک