پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آق‍اب‍خ‍ش‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ وپ‍رورش‌
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد و ق‍اچ‍اق‌ م‍واد م‍خ‍در اس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ای‍ران‌
ح‍اش‍ی‍ه‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ --ای‍ران‌
خ‍ان‍واده‌ وس‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد
م‍داخ‍لات‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
آق‍اب‍خ‍ش‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌
آق‍اب‍خ‍ش‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌، ۱۳۲۴-
ت‍ف‍ع‍ل‍ی‌ م‍اس‍ول‍ه‌، خ‍دی‍ج‍ه‌
خ‍ادم‍ی‌ اش‍ک‍ذری‌، م‍ل‍وک‌
خ‍داج‍وادی‌ ، رح‍م‌
وطن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ رس‍ان‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
دان‍ش‌ آف‍ری‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و آسیب شناسی خانواده :رویکرد مددکاری اجتماعی
آقابخشی ، حبیب ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و آسیب شناسی خانواده
آقابخشی ، حبیب ؛  تهران دانش آفرین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۷‌ف‍لا۶۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
رویکردمددکاری اجتماعی در زمینه اثرات اعتیاد بر نظام خانواده
آقابخشی ، حبیب ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۱۳۱گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی (مجموعه مقالات )
تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۷۰/۲‬,‭آ ۸‌ح۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه کارکرد خانواده و تاب آوری در برابر مصرف مواد در دانش آموزان پسر دبیرستانی مدارس پر خطر
خداجوادی ، رحم ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی معاونت آموزشی ودانشجویی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۶۵۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای اثر ترکیب ساختار قومی جمعیت در بروز اعتیاد و قاچاق مواد مخدر استان گلستان - شهرهای گمیشان و گالیکش
وطنی ، علی ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۶۷۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر بخشی مداخلات شناختی - رفتاری گروهی بر کاهش اختلالات روان شناختی زنان معتاد مصرف کننده شیشه
تفعلی ماسوله ، خدیجه ؛  دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا(س ) ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۴۷۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و آسیب شناسی خانواده : رویکرد مددکاری اجتماعی به مسایل و آسیب های جامعه ای
آقابخشی ، حبیب ، ۱۳۲۴- ؛  تهران انتشارات رسانه تخصصی : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی میزان کارآیی مراکز جداسازی ( خوابگاه های طرح جداسازی دانش آموزان وابسته به والدین معتاد( )فاقد صلاحیت )
خادمی اشکذری ، ملوک ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۳۵ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
آسیب شناسی خانواده و اعتیاد ( دوره آموزش کوتاه مدت بررسی و شناخت مسایل و مشکلات زنان )
آقابخشی ، حبیب ؛  تهران ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۳۶۰ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک