پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌ -- س‍رش‍م‍اری‌،۱۳۷۵
آم‍ار
ای‍ران‌ -- آم‍ار -- س‍ال‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ای‍ران‌ -- ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ -- آم‍ار
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍وان‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- وض‍ع‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
خ‍راس‍ان‌ -- س‍رش‍م‍اری‌،۱۳۷۵
خ‍وزس‍ت‍ان‌ -- س‍رش‍م‍اری‌،۱۳۷۵
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
س‍م‍ن‍ان‌( اس‍ت‍ان‌ -- )س‍رش‍م‍اری‌،۱۳۷۵
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ -- آم‍ار
ف‍ارس‌ -- س‍رش‍م‍اری‌،۱۳۷۵
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‍ی‌
ه‍م‍ه‌گ‍ی‍رش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ -- س‍رش‍م‍اری‌،۱۳۷۵
ی‍زد( اس‍ت‍ان‌ -- )س‍رش‍م‍اری‌،۱۳۷۵
 
پدیدآور:
اوت‍م‍ر، اک‍ه‍ارت‌، ۱۹۳۳-
ت‍اج‍داری‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۱۶-
ش‍ری‍ف‍ی‌، ح‍س‍ن‌پ‍اش‍ا
ش‍ی‍ول‍س‍ون‌، ری‍چ‍ارد
م‍ن‍ص‍ورف‍ر، ک‍ری‍م‌
م‍ورت‍ون‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۲۴-
م‍ول‍ر، ج‍ان‌ ه‍ن‍ری‌، ۱۸۹۵-
ن‍ص‍ف‍ت‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۱۰-
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۱-
 
ناشر:
ات‍ا
ارج‍م‍ن‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ه‍م‍دان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
رون‍اس‌
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
ن‍ش‍ر اش‍اره‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ن‍ش‍ر پ‍ارس‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
استدلال آماری در علوم رفتاری
شیولسون ، ریچارد ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روشهای آمار
نصفت ، مرتضی ، ۱۳۱۰- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‌ن۶‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
استنباط آماری در پژوهش رفتاری
هومن ، حیدرعلی ، ۱۳۱۱- ؛  [تهران ] نشر پارسا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آمار توصیفی در علوم رفتاری
هومن ، حیدرعلی ، ۱۳۱۱- ؛  تهران نشر پارسا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‍ه۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
استدلال آماری در جامعه شناسی
مولر، جان هنری ، ۱۸۹۵- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌م۸۵‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آماری در روانشناسی ، علوم تربیتی و اجتماعی ( آمار توصیفی و استنباطی )
شریفی ، حسن پاشا ؛  تهران نشر اشاره   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ش۴ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ای از نتایج پژوهش ملی در وضعیت و نگرش و مسائل جوانان ایران ( جوانان ۱۴ تا ۲۹ ساله مراکز استانهای کشور)
تهران روناس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۹۹‬,‭‌ف‍لا۹‌گ۴۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روش های آماری
منصورفر، کریم ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‌م۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روشهای علمی تحقیق همراه با نظریه ارزشیابی
تاجداری ، پرویز، ۱۳۱۶- ؛  تهران اتا   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱‌ت۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مطالعه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
مورتون ، ریچارد، ۱۹۲۴- ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۵۲/۷‬,‭‌م۸ر۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول مصاحبه بالینی بر مبنای [ VI - MSD دی .اس .ام ۴]
اوتمر، اکهارت ، ۱۹۳۳- ؛  [تهران ] ارجمند   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سالنامه آماری کشور۱۳۶۹
مرکز آمار ایران ؛  تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰/۲‬,‭آ۲‌م۴۳‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آمارگیری جاری جمعیت ۱۳۷۰ : نتایج تفصیلی
مرکز آمار ایران ؛  تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰‬,‭آ۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن ،۱۳۷۵ : نتایج تفصیلی :استان آذربایجان غربی
مرکز آمار ایران ؛  تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰/۲‬,‭‌ی۹آ۴۴۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن - ۱۳۷۵ : شناسنامه دهستانهای کشور استان خراسان
مرکز آمار ایران ؛  تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰/۲‬,‭‌ی۹‌خ۵۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن ،۱۳۷۵ : نتایج تفصیلی استان خوزستان
مرکز آمار ایران ؛  تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰/۲‬,‭‌ی۹‌خ۹۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن - ۱۳۷۵ : شناسنامه آبادیهای کشور استان سمنان
مرکز آمار ایران ؛  تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰/۲‬,‭‌ی۹‌س۸۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن - ۱۳۷۵ : شناسنامه دهستانهای کشور استان یزد
مرکز آمار ایران ؛  تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰/۲‬,‭‌ی۹‌ی۴۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن - ۱۳۷۵ : شناسنامه دهستانهای کشور استان فارس
مرکز آمار ایران ؛  تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰/۲‬,‭‌ی۹‌ف۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن ،۱۳۷۵ : نتایج تفصیلی استان کرمانشاه
مرکز آمار ایران ؛  تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰/۲‬,‭‌ی۹‌ک۴۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7