پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
 
پدیدآور:
ب‍رزی‍ن‍ک‍ا، ول‍ف‍گ‍ان‍گ‌، ۱۹۲۸-
م‍ی‍الاره‌، گ‍اس‍ت‍ون‌، ۱۹۱۸-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نقش تعلیم و تربیت در جهان امروز
برزینکا، ولفگانگ ، ۱۹۲۸- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۸۸۰‬,‭‌ب۴‌ن۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معنی و حدود علوم تربیتی
میالاره ، گاستون ، ۱۹۱۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۸۸۰‬,‭‌م۹‌م۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک