پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آگ‍اه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ --ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌.
س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ه‍ن‍ر -- ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
س‍رم‍د، زه‍ره‌، ۱۳۱۳-
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر، ۱۳۲۰-
م‍وس‍وی‌، م‍ی‍رطاه‍ر، ۱۳۴۰-
ک‍رای‍ب‌ ، ی‍ان‌nai ,biarc
گ‍اردن‍ر، ه‍ل‍ن‌
گ‍رت‌، ه‍ان‍س‌ ه‍ای‍ن‍ری‍ش‌، ۱۹۰۸hcirnieH esnaH htreG -
 
ناشر:
آگ‍اه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ آگ‍اه‌
ن‍گ‍اه‌،آگ‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روش های تحقیق در علوم رفتاری
سرمد، زهره ، ۱۳۱۳- ؛  [تهران ] آگاه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌س۴ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اجتماعی مدرن
کرایب ، یان nai ,biarc ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۲۴‬,‭‌ک۴‌ن۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی پرورشی
سیف ، علی اکبر، ۱۳۲۰- ؛  تهران انتشارات آگاه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌س۹ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
منش فرد و ساختار اجتماعی ( روانشناسی نهادهای اجتماعی )
گرت ، هانس هاینریش ، ۱۹۰۸hcirnieH esnaH htreG - ؛  [ تهران ] آگاه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۱‬,‭‌گ۴‌م۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هنر در گذر زمان
گاردنر، هلن ؛  [تهران ] نگاه ،آگاه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭N‬,‭۵۳۰۰‬,‭‌گ۲‍ه۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سرمایه ی اجتماعی و سلامت اجتماعی :مفاهیم و رویکردها
موسوی ، میرطاهر، ۱۳۴۰- ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۷۰۸‬,‭‌م۸‌س۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک