پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارت‍ب‍اط
ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌
دف‍اع‌ ک‍لام‍ی‌ از خ‍ود
رف‍ت‍ار وال‍دی‍ن‌
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
ق‍اطع‍ی‍ت‌( روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
ق‍اطع‍ی‍ت‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
۱ .ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌.
 
پدیدآور:
آذری‌، غ‍لام‍رض‍ا
آل‍ب‍رت‍ی‌ ، راب‍رت‌E treboR ,itreblA.
ب‍ری‍ن‍ک‍م‍ن‌، ری‍ک‌kcir ,namknirB
ب‍ول‍ت‍ن‌، راب‍رت‌
ب‍ول‍ت‍ون‌، راب‍رت‌
ج‍ان‍س‍ون‌، دی‍وی‍د، م‌- ۱۹۴۰
ج‍زای‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
رف‍ی‍ع‍ی‌ف‍ر، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۴۶-
ع‍م‍ی‍دی‌ م‍ظاه‍ری‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۵۶-
ف‍ی‍ب‍ر، ادل‌
م‍ای‍ر، ن‍ان‍س‍ی‌ س‍ب‍اس‍ت‍ی‍ان‌، ۱۹۶۱ - م‌
م‍ک‍ی‌، م‍ت‍ی‍و، ۱۹۴۸ - م‌
ن‍ی‍وم‍ن‌، س‍وزان‌، ۱۹۴۲ - م‌
ه‍ارج‍ی‌، اوئ‍ن‌، ۱۹۵۰ - م‌
ه‍ورن‌، س‍ام‌
 
ناشر:
: ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
دان‍ژه‌
دای‍ره‌
درس‍ا
رش‍د
س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍ه‍ر
ص‍دا و س‍ی‍م‍اج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‌، ادره‌ ک‍ل‌ آم‍وزش‌ س‍ازم‍ان‌، واح‍دطراح‍ی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ س‍ازم‍ان‌، ب‍خ‍ش‌ ف‍ن‌ آوری‌ آم‍وزش‍ی‌
ع‍اب‍د
ع‍ل‍م‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌
م‍ه‍ر راوش‌
ن‍ش‍ر اوح‍دی‌
ن‍ی‍ک‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
وی‍دا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی روابط انسانی ( مهارت های مردمی :)چگونه ابراز وجود کنید
بولتن ، رابرت ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۲‬,‭‌ب۹ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای اجتماعی در ارتباطات میان فردی
هارجی ، اوئن ، ۱۹۵۰ - م ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۹‬,‭‍ه۲‌م۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رویارویی با افراد ناهنجار (:چگونه ار ناهنجارترین آدمها دوستان خوب بسازیم )
برینکمن ، ریک kcir ,namknirB ؛  تهران نشر اوحدی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۴/۳‬,‭ر۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ابزار وجود :حق مسلم شما ابراز وجود کنید و حق خود را بستانید
آلبرتی ، رابرت E treboR ,itreblA. ؛  تهران علمی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ق۲آ۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بهنامه ارتباط
زنجان نیکان کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی روابط انسانی ( مهارت های مردمی )
بولتون ، رابرت ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۱۰۶‬,‭‌ب۹ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مهارت ارتباط موثر
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ج۴‌م۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هنر برقراری ارتباط موفق
عمیدی مظاهری ، مریم ، ۱۳۵۶- ؛  اصفهان فرهنگ مردم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۱۰۶‬,‭‌ع۸‌ه۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای زندگی (۱ )استرس خشم مدیریت احساسات
جانسون ، دیوید، م - ۱۹۴۰ ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۱۰۶‬,‭‌ج۲‌م۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
۲۵۰روش برای نه گفتن
نیومن ، سوزان ، ۱۹۴۲ - م ؛  تهران سلسله مهر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ن۹‌ق۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تانگ فو :روش برخورد با افراد تندخو
هورن ، سام ؛  تهران درسا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ه۹‌ت۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
به بچه ها گفتن ، از بچه ها شنیدن :گفت و شنود با کودکان
فیبر، ادل ؛  تهران دایره   ، ۱۳۹۲-
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۵۵/۸‬,‭‌ف۹‌ب۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روابط سالم :ارتباط موثر با دوستان ، خانواده و همسر
رفیعی فر، شهرام ، ۱۳۴۶- ؛  تهران مهر راوش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۴،ر۷‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حرف زدن چه آسان ، گوش دادن چه مشکل ص هنر ارتباط حقیقی بین دو آدم متفاوت کتاب کامل هنر ارتباط موثر...
مایر، نانسی سباستیان ، ۱۹۶۱ - م ؛  تهران ویدا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BV‬,‭۴۵۹۷/۵۲‬,‭‌م۲۴‌ح۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های زناشویی
مکی ، متیو، ۱۹۴۸ - م ؛  تهران : کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۱۰۶‬,‭‌م۷ر۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر :اصول و مبانی ارتباطات (انسانی -جمعی )
آذری ، غلامرضا ؛  تهران صدا و سیماجمهوری اسلامی ایران ، معاونت آموزش ، ادره کل آموزش سازمان ، واحدطراحی و ارزشیابی سازمان ، بخش فن آوری آموزشی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭آ۴‌م۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک