پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اس‍ع‍دی‌، س‍ی‍ده‌ن‍گ‍ار، ۱۳۵۷-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
 
پدیدآور:
اس‍ع‍دی‌، س‍ی‍ده‌ن‍گ‍ار، ۱۳۵۷-
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دلارهای هروئینی :واکاوی و نقد سیاست های جنایی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان
اسعدی ، سیده نگار، ۱۳۵۷- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۲۸۲‬,‭‌ف‍لا۵د۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک