پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اع‍ت‍ی‍اد --ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد -- س‍ب‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد --ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ اح‍ی‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌(ک‍ن‍گ‍ره‌۶۰ .) ش‍ع‍ب‍ه‌ آک‍ادم‍ی‌
دخ‍ان‍ی‍ات‌--اع‍ت‍ی‍اد
م‍ع‍ت‍ادان‌ -- رواب‍ط خ‍ان‍وادگ‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- خ‍دم‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در
م‍واد م‍خ‍در --ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
۱ .اع‍ت‍ی‍اد.۲ . م‍ع‍ت‍ادان‌.۳ . اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌.
 
پدیدآور:
آب‍ادی‍ن‍س‍ک‍ی‌، ه‍ووارد
آق‍اب‍خ‍ش‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌، ۱۳۲۴-
ال‍ف‍ت‌، س‍ع‍ی‍ده‌، ۱۳۵۵-
ب‍رژرون‌، ه‍ان‍ری‌
ح‍اج‍ی‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ب‍ه‍اره‌، ۱۳۶۰-
س‍رگ‍ل‍زای‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ش‍ای‍ان‌، طی‍ب‍ه‌، ۱۳۴۷-
ص‍لاح‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، گ‍ی‍ت‍ی‌، ۱۳۳۷-
طائ‍ب‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۲۴-
م‍ح‍م‍دی‌، ک‍ورش‌
م‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍د ج‍واد
م‍وس‍وی‌، م‍ح‍م‍ود۱۳۲۸-
م‍ی‍رزا ب‍ی‍گ‍ی‌، ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۰-
ن‍ارن‍ج‍ی‌، ه‍وم‍ان‌
ن‍خ‍ع‍ی‌، ن‍وذر، ۱۳۴۸-
ه‍ن‍رم‍ن‍دن‍ی‍ا، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ک‍اه‍ه‌، اح‍م‍د
ک‍اک‍ی‍ا، ل‍ی‍لا
ک‍ش‍اورز، ب‍ه‍ل‍ول‌
ی‍ارم‍ح‍م‍دی‌، اک‍رم‌، ۱۳۵۹-
 
ناشر:
آی‍ن‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
آی‍ی‍ن‌ دان‍ش‌
اداره‌ ک‍ل‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ق‍زوی‍ن‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اطلاع‍ات‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ رس‍ان‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ زری‍ن‌
ت‍ن‍دی‍س‌ ع‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ (م‍وس‍س‍ه‌ داری‍وش‌)
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
ع‍اب‍د
ف‍ان‍وس‌
ق‍زل‌ ق‍ل‍م‌
م‍ش‍ه‍ور
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، پ‍ل‍ی‍س‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
ن‍ی‍ک‌خ‍رد
ه‍ن‍ره‍ای‌ زی‍ب‍ا
ک‍ول‍ه‌ پ‍ش‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی مواد مخدر
آبادینسکی ، هووارد ؛  تهران آینه کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۲‌ج۲‬,‭۱۳۸۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد
کاکیا، لیلا ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ک۱۸‌ف‍لا۱۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد
طائب ، علیرضا، ۱۳۲۴- ؛  ارومیه
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ط۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر واعتیاد به آن سوغات مرگ
مهری ، محمد جواد ؛  قم آیین دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۳۴۵‌م۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اثرات مرگبار دخانیات : مضرات اجتماعی ، جسمی و روانی سیگار
موسوی ، محمود۱۳۲۸- ؛  قم مشهور   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۳۲‬,‭‌م ۸‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چرا در بندم ؟ مجموعه گزارش های مستند یک روزنامه نگار از آسیب های اجتماعی در تبریز
شایان ، طیبه ، ۱۳۴۷- ؛  تبریز قزل قلم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹،‌ش۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد غول ویرانگر
یارمحمدی ، اکرم ، ۱۳۵۹- ؛  تهران کوله پشتی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ی۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خانواده و اعتیاد (شناخت و پیشگیری )
میرزا بیگی ، حسنعلی ، ۱۳۴۰- ؛  تهران تندیس علم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۹‌خ۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر و اعتیاد به آن : انواع ، سبب شناسی و پیشگیری
محمدی ، کورش ؛  اصفهان هنرهای زیبا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۳۴۵‌م۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از اعتیاد در محیط کار
کشاورز، بهلول ؛  قزوین اداره کل بهزیستی استان قزوین معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌ک۵ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری و درمان اعتیاد( ویژه محیط کار)
نارنجی ، هومان ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (موسسه داریوش )   ،
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۲‬,‭ر۳‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سرمایه اجتماعی و امر درمان اعتیاد
الفت ، سعیده ، ۱۳۵۵- ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۷‌س۴‬,‭۱۳۹۰‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی مواد مخدر
برژرون ، هانری ؛  تهران انتشارات بهمن برنا   ،
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۳۷‌ج ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد از سبب شناسی تا درمان
سرگلزایی ، محمدرضا ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌س ۴۶‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از اعتیاد با تاکید بر رویکرد مددکاری اجتماعی
کاهه ، احمد ؛  تهران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، پلیس مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ک۱۸۴‌پ۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بررسی علل گرایش نوجوانان وجوانان به اعتیاد
هنرمندنیا، اسماعیل ؛  قزوین اندیشه زرین   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‍ه۹‌ب۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهکارهای مقابله و کاهش آسیب های اجتماعی ( اعتیاد ) مجموعه مقالات
صلاحی اصفهانی ، گیتی ، ۱۳۳۷- ؛  تهران نیک خرد   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹،‌ص۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و آسیب شناسی خانواده : رویکرد مددکاری اجتماعی به مسایل و آسیب های جامعه ای
آقابخشی ، حبیب ، ۱۳۲۴- ؛  تهران انتشارات رسانه تخصصی : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دیباچه ای بر نظریه های اعتیاد به مواد مخدر
نخعی ، نوذر، ۱۳۴۸- ؛  کرمان فانوس   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ن۳۵د۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مددکاری اجتماعی با تاکید در کار با معتاد
حاجی حسینی ، بهاره ، ۱۳۶۰- ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، مرکز مطالعات ، تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۱۶‌م۴‬,‭۱۳۹۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2