پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ف‍ران‍س‍ه‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ج‍وان‍ان‌ -- م‍واد م‍خ‍در
داروه‍ا -- س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
دخ‍ان‍ی‍ات‌ -- اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ -- رواب‍ط خ‍ان‍وادگ‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
آت‍ش‍ی‍ن‌، ش‍ع‍ل‍ه‌، ۱۳۵۴-
آق‍اب‍خ‍ش‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌
اس‍ک‍ن‍دری‌ راد، اس‍ک‍ن‍در، ۱۳۳۰-
ح‍س‍ن‌پ‍ور، م‍ن‍ص‍ور
لال‍ه‌، م‍ح‍م‍ود
م‍ل‍ک‌ م‍ح‍م‍دی‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۵۰-
م‍م‍ت‍ازی‌، س‍ع‍ی‍د
م‍ی‍ری‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ال‍ه‍ام‌
ک‍ار، آل‍ن‌
ک‍ار، آل‍ن‌، ۱۹۳۴-
ک‍رم‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۴۱-
ک‍ورت‍ه‌، ف‍ران‍س‍ی‍س‌
 
ناشر:
آگ‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ال‌
ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا اس‍ت‍ع‍م‍ال‌ دخ‍ان‍ی‍ات‌
دان‍ش‌ آف‍ری‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ش‍رک‍ت‌ پ‍خ‍ش‌ ف‍ردوس‌، ب‍خ‍ش‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ع‍ل‍م‌
ف‍ردوس‌
م‍ه‍اج‍ر
م‍ه‍دی‍س‌
م‍ه‍ر ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ (ع‌)
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌
ن‍ش‍ر ه‍م‍ام‌
ن‍ق‍ش‌ م‍ان‍ا
پ‍ای‍گ‍ان‌
پ‍ری‍م‍ان‌
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ان‌: آزادان‍دی‍ش‍ان‌
گ‍وه‍ر م‍ن‍ظوم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مبارزه با دخانیات
تهران شرکت پخش فردوس ، بخش علمی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۳۲‬,‭‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کدام ؟ !نور یا ظلمات
اسکندری راد، اسکندر، ۱۳۳۰- ؛  تهران کارآفرینان : آزاداندیشان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ک۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عمومی برای پیشگیری از اعتیاد
[تهران ] سازمان بهزیستی کشور، معاونت پیشگیری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درباره خطرات و خسارات دخانیات چقدر میدانید؟!
تهران جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۳۲‬,‭د۴‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و آسیب شناسی خانواده :رویکرد مددکاری اجتماعی
آقابخشی ، حبیب ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ما، اعتیاد، جامعه
آتشین ، شعله ، ۱۳۵۴- ؛  تهران گوهر منظوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۲‌م۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خانواده و اعتیاد
ممتازی ، سعید ؛  زنجان مهدیس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۷۴‌خ۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد :بیماری فردی - فاجعه اجتماعی اطلاعات کلی در مورد اعتیاد برای استفاده عموم
لاله ، محمود ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ل۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سرانجام سیگار را ترک کردم :ساده ترین راه برای ترک سیگار
کار، آلن ، ۱۹۳۴- ؛  تهران پریمان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ک۲‌س۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهکارهای علمی کاربردی پیشگیری از اعتیاد در محیط کار :مجموعه سخنرانیهای اولین همایش علمی - کاربردی
همایش علمی - کاربردی پیشگیری از اعتیاد در محیط کار( نخستین :۱۳۸۲ : اصفهان ) ؛  اصفهان نقش مانا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‍ه۸۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و آسیب شناسی خانواده
آقابخشی ، حبیب ؛  تهران دانش آفرین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۷‌ف‍لا۶۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی اعتیاد درایران امروز
میری آشتیانی ، الهام ؛  تهران مهاجر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ترک سیگار
کار، آلن ؛  تهران علم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ک۲‌ت۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ماده مخدر :عقاید مسموم کننده
کورته ، فرانسیس ؛  تهران پایگان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف۴،‌ک۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
علل اجتماعی - روانی اعتیاد جوانان
حسن پور، منصور ؛  قم مهر امیرالمومنین (ع )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح ۵‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد به مواد مخدر در آینه روابط خانوادگی
اصفهان نشر همام   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۶۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و مسائل جنسی
ملک محمدی ، مجید، ۱۳۵۰- ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۶۸،‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد یا مرگ تدریجی
کرمی ، محمدرضا،۱۳۴۱- ؛  تاکستان انتشارات سال   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ک۳۷،‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و قاچاق مواد مخدر
انجمن جامعه شناسی ایران ؛  تهران آگه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۳۲/۵۶‬,‭ر ۵‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی سریع وضعیت سوء مصرف مواد در ایران
تهران سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹،‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2