پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
س‍ی‍گ‍ار --اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‍ه‍ا
م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
آق‍اب‍خ‍ش‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌
اس‍ت‍رچ‍ر، وی‍ک‍ت‍ور
اس‍ت‍وی‍ک‌ - راس‍ت‌، ل‍وری‌
اس‍ع‍دی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۲-
اورن‍گ‌، ج‍م‍ی‍ل‍ه‌
ب‍اغ‍ب‍ان‍ب‍اش‍ی‌، ب‍ه‍ن‍از، ۱۳۲۹-
ب‍ری‍ن‌، ه‍رب‍رت‌
دژاک‍ام‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۸-
رئ‍وف‍ی‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۴۶-
رای‍ل‍ی‌، گ‍ی‍ل‍ی‍ان‌، ۱۹۴۹-
ش‍اک‍رم‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ص‍ال‍ح‌پ‍ور، ش‍ه‍اب‌
ص‍ال‍ح‍ی‌، ای‍رج‌، ۱۳۲۸-
ف‍ت‍اح‌پ‍ور، ش‍ه‍ره‌
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ل‍وک‍رون‌، ل‍س‍ل‍ی‌، ۱۹۰۵-
وت‍رال‌، چ‍ارل‍ز، ۱۹۳۹-
وزی‍ری‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌
پ‍ورک‍اظم‍ی‌، ل‍طف‍ع‍ل‍ی‌
ک‍ف‍اش‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
آوای‌ ن‍ور
اص‍غ‍ر ک‍ی‍ه‍ان‌ن‍ی‍ا
ب‍در
ج‍ان‍زاده‌
ج‍وان‍ه‌ رش‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
ش‍ه‍ره‌ ف‍ت‍اح‌پ‍ور: س‍ع‍ی‍درض‍ا ش‍ی‍خ‍ی‌
ع‍اب‍د
م‍اری‍ا رض‍وی‌ - م‍ری‍م‌ رئ‍وف‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ج‍وان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر زک‍ات‌ ع‍ل‍م‌
م‍ی‍ر (گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌)
ن‍س‍ل‌ ن‍وان‍دی‍ش‌
ن‍ش‍ر ب‍چ‍ه‌ه‍ا س‍لام‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
پ‍رش‍ک‍وه‌
ک‍ی‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای دارویی پیشگیری و ترک اعتیاد به مواد مخدر، الکل و سیگار
فتاح پور، شهره ؛  کرمانشاه شهره فتاح پور: سعیدرضا شیخی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ف۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترک سیگار با هیپنوتیزم
لوکرون ، لسلی ، ۱۹۰۵- ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۲-۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۷‬,‭‌ل۹‌ت۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد :راهنمای کاملی برای چگونگی برخورد خانواده و جامعه با اعتیاد به مواد مخدر شناخت علل ، عوارض و درمان اعتیاد
فرجاد، محمدحسین ؛  تهران بدر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ترک اعتیاد
پورکاظمی ، لطفعلی ؛  [تهران ] نشر بچه ها سلام   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌پ۹‌ت۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش ترک سیگار
استویک - راست ، لوری ؛  تهران جوانه رشد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌ف‍لا۵آ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سیگار نکشید
برین ، هربرت ؛  تهران جانزاده   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۹۸۱‬,‭د۳‌ب۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روشهای درمان اعتیاد
صالح پور، شهاب ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ص۲۱۳ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز ترک اعتیاد :روشهای کاربردی ترک اعتیاد و کنترل وسوسه و راهنمای دوری از مخدر و برخورد صحیح با معتاد برای خانواده ها
کفاشیان ، محمدعلی ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ک۷‌خ۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر و اعتیاد :تاریخچه ، انواع ، علل ، عوارض ، درمان
شاکرمی ، عبدالحسین ؛  تهران میر (گوتنبرگ )   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ش۲‌م۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از اعتیاد
رئوفی ، مریم ، ۱۳۴۶- ؛  [کرمانشاه ] ماریا رضوی - مریم رئوفی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۹ر۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد، سراب زندگی و انواع مواد تاثیرگذار و راه درمان
صالحی ، ایرج ، ۱۳۲۸- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ص۲۱۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شناخت اعتیاد و شیوه های ترک آن
باغبانباشی ، بهناز، ۱۳۲۹- ؛  تهران موسسه نشر زکات علم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۲‌ش۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی درمان سوء مصرف کنندگان مواد
وزیریان ، محسن ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۷ر۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی درباره اعتیاد( شناسائی ، علل ، پیشگیری و روشهای درمانی آن )
اورنگ ، جمیله ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹‬,‭‌ف‍لا۸‌پ۴‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
غزاله در دام اعتیاد و باند مافیا :پیشگیری از مصرف مواد مخدر
اسعدی ، حسن ، ۱۳۱۲- ؛  [بی جا] آوای نور   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۶۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ب۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ترک کن
وترال ، چارلز، ۱۹۳۹- ؛  تهران موسسه علمی اندیشه جوان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۹۸۱‬,‭و۲‌ت۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روشی نوین برای ترک کامل سیگار :چگونه سیگار را برای همیشه ترک کنیم
رایلی ، گیلیان ، ۱۹۴۹- ؛  تهران نسل نواندیش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭ر۲ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و آسیب شناسی خانواده :رویکرد مددکاری اجتماعی
آقابخشی ، حبیب ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ما ترک کردیم :شما هم می توانید :زندگی بدون سیگار
استرچر، ویکتور ؛  تهران اصغر کیهان نیا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۹۸۱‬,‭د۳‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
عبور از منطقه ۶۰ درجه زیر صفر
دژاکام ، حسین ، ۱۳۲۸- ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د۴‌ع۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9