پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- ک‍ردس‍ت‍ان‌( اس‍ت‍ان‌)
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- م‍س‍اب‍ق‍ه‌ه‍ا
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- م‍ص‍ور
داروه‍ا -- س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
م‍واد م‍خ‍در -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۹-
ح‍ش‍م‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۶-
رئ‍وف‍ی‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۴۶-
رع‍دی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
رع‍دی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۴۱-
ع‍زی‍زی‌ ف‍ارس‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ع‍زی‍زی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا، ۱۳۴۷-
ف‍روت‍ن‌، م‍ج‍ی‍د
م‍س‍اب‍ق‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اع‍ت‍ی‍اد در رش‍ت‍ه‌ خ‍اطره‌ن‍وی‍س‍ی‌( دوم‍ی‍ن‌:۱۳۸۱ : ت‍ه‍ران‌)
ه‍م‍ای‍ش‌ اس‍ت‍ان‍ی‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد م‍خ‍در در اردب‍ی‍ل‌( ۱۳۸۲ :اردب‍ی‍ل‌)
پ‍ورک‍اظم‍ی‌، ل‍طف‍ع‍ل‍ی‌
پ‍ی‍ک‌ه‍ارت‌، ک‍ارل‌، ۱۹۳۹-
چ‍ی‍ک‍ان‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۴۹-
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ چ‍ه‍ارم‌
ب‍اغ‌ رض‍وان‌
ب‍رگ‌ آذی‍ن‌
ج‍ام‍ع‍ه‌پ‍ژوه‍ان‌ س‍ی‍ن‍ا
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌: ن‍ه‍ض‍ت‌ س‍وادآم‍وزی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ص‍اب‍ری‍ن‌، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ دان‍ه‌
م‍اری‍ا رض‍وی‌ - م‍ری‍م‌ رئ‍وف‍ی‌
م‍ری‍د
م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ دار ال‍ع‍ل‍م‌
ن‍ش‍ر ب‍چ‍ه‌ه‍ا س‍لام‌
ن‍ی‍ک‍و روش‌: ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اع‍ت‍ی‍اد اس‍ت‍ان‌ ی‍زد دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عمومی برای پیشگیری از اعتیاد
[تهران ] سازمان بهزیستی کشور، معاونت پیشگیری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترک اعتیاد
پورکاظمی ، لطفعلی ؛  [تهران ] نشر بچه ها سلام   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌پ۹‌ت۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نقش هنر در پیشگیری از اعتیاد
اسماعیلی ، محمد، ۱۳۳۹- ؛  اردبیل باغ رضوان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HU‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ن۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از اعتیاد
رئوفی ، مریم ، ۱۳۴۶- ؛  [کرمانشاه ] ماریا رضوی - مریم رئوفی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۹ر۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
لجن خوشبو
چیکانی ، ابراهیم ، ۱۳۴۹- ؛  ایلام برگ آذین   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌چ۹‌ل۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از اعتیاد ویژه خانواده ها( طرح جامع پیشگیری از اعتیاد استان کردستان )
رعدی ، منوچهر، ۱۳۴۱- ؛  کردستان سازمان بهزیستی استان کردستان ، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، [۱۳۸۰]
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۷ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کلیدهای پیشگیری و مقابله با اعتیاد در نوجوان و جوان
پیک هارت ، کارل ، ۱۹۳۹- ؛  تهران صابرین ، کتابهای دانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌پ۹۵‌ک۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روزنه :برگزیده ای از آثار دومین مسابقه فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد در رشته خاطره نویسی
مسابقه فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد در رشته خاطره نویسی ( دومین :۱۳۸۱ : تهران ) ؛  قم موسسه انتشارات دار العلم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌م۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری و درمان اعتیاد
تهران معاونت امور فرهنگی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۹ر۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از اعتیاد ویژه کارگران ( :طرح جامع پیشگیری از اعتیاد استان کردستان )
رعدی ، منوچهر ؛  کردستان سازمان بهزیستی استان کردستان ، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، [۱۳۷۹]
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹۲‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از اعتیاد ویژه دانش آموزان نوجوان ( :طرح جامع پیشگیری از اعتیاد استان کردستان )
رعدی ، منوچهر، ۱۳۴۱- ؛  سنندج سازمان بهزیستی استان کردستان ، معاونت امور فرهگی و پیشگیری   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۷ر۲۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری و درمان اعتیاد
عزیزی ، عبدالرضا، ۱۳۴۷- ؛  مشهد انتشارات چهارم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ع۳۵‌پ۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد اصول پیشگیری و درمان
عزیزی فارسانی ، حمیدرضا ؛  شهرکرد مرید   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ع۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فردا بارانی است
فروتن ، مجید ؛  همدان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۲۳۴‬,‭‌ف۴،‌ف۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از اعتیاد ویژه جوانان ( :طرح جامع پیشگیری از اعتیاد استان کردستان )
رعدی ، منوچهر، ۱۳۴۱- ؛  سنندج سازمان بهزیستی استان کردستان ، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۷ر۱۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از اعتیاد" ویژه سوادآموزان نهضت سوادآموزی ( "طرح جامع پیشگیری از اعتیاد استان کردستان )
رعدی ، منوچهر، ۱۳۴۱- ؛  سنندج سازمان بهزیستی استان کردستان ، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری : نهضت سوادآموزی استان کردستان   ، [۱۳۷۹]
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۷ر۲۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد؛ پیشگیری یا درمان ؟
کمیسیون پیشگیری از اعتیاد استان یزد دبیرخانه ؛  یزد نیکو روش : کمیسیون پیشگیری از اعتیاد استان یزد دبیرخانه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۶۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقاله های همایش بررسی راههای پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در استان اردبیل
همایش استانی پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در اردبیل ( ۱۳۸۲ :اردبیل ) ؛  اردبیل باغ رضوان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‍ه۷۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
واقعیت و نقطه نظرها در زمینه مواد مخدر :مجموعه مقالات
تهران جامعه پژوهان سینا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭و۲۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حمایت های درمانی اعتیاد( ویژه خانواده ها)
حشمتی ، علیرضا، ۱۳۴۶- ؛  سنندج سازمان بهزیستی استان کردستان ، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۵۴ر۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9