پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ان‍دل‍س‌ -- ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌، ۱۱۹۳- ۱۳۴۴ ق‌ -- .ت‍ح‍ری‍م‌ ت‍ن‍ب‍اک‍و،۱۳۰۹ ق‌ -- .س‍ال‍گ‍رده‍ا
ای‍ران‌ -- ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
ح‍ق‍وق‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
داروه‍ا -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
زن‍ان‌ -- ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ران‍س‍ه‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- خ‍ودک‍اری‌
 
پدیدآور:
آری‍ان‍پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۲۸۵-
اح‍دوت‌، ی‍ع‍ق‍وب‌
ب‍رگ‍س‍ون‌، آن‌ ول‍ب‍رت‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ه‍ادی‌
رائ‍ف‌، اح‍م‍د
ش‍ری‍ع‍ت‍م‍داری‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۰۲-
ش‍ه‍ب‍از، ح‍س‍ن‌، ۱۲۹۹-
ش‍وش‍ار، پ‍ل‌، ۱۹۱۲-
ل‍ی‍اق‍ت‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌،۱۳۱۱-
م‍ع‍ل‍م‌، م‍رت‍ض‍ی‌
م‍ع‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د، ۱۲۹۷- ۱۳۵۰
م‍ی‍ن‍وچ‍ی‍ن‌، س‍ال‍وادور
ن‍ج‍ف‍ی‌، م‍وس‍ی‌، ۱۳۴۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ه‍ی‌ل‍ی‌، ج‍ی‌
ک‍ری‍م‌پ‍ور، ص‍ادق‌
ک‍س‍ن‍ر، ری‍چ‍ارد
ک‍ش‍اورز، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۲۳-
ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۰-
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
سده تحریم تنباکو( به مناسبت یکصدمین سالگرد قیام تحریم تنباکو فصل نوین تاریخ سیاسی ایران )
نجفی ، موسی ، ۱۳۴۱ - ، گردآورنده ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۱۲‬,‭‌ن۳‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب زن
حسینی ، هادی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۴/۵‬,‭‌ح۵۴‌ک۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان پرستاری در جامعه و بیمارستان
برگسون ، آن ولبرت ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۴۰‬,‭‌پ۴ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گزارشی از اولین سمینار بررسی مسائل اعتیاد
سمینار بررسی مسائل اعتیاد( نخستین :۱۳۶۴ : همدان ) ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی برای همه
یزدی ، محمد، ۱۳۱۰- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵‬,‭‌ی۴‌ق۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی داروئی
شوشار، پل ، ۱۹۱۲- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۲۲/۵‬,‭‌ش۹ر۹‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی تربیتی
شریعتمداری ، علی ، ۱۳۰۲- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌ش۴ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خاطره سقوط اندلس
رائف ، احمد ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭DP‬,‭۱۰۱‬,‭ر۲‌خ۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سیری در بزرگترین کتابهای جهان
شهباز، حسن ، ۱۲۹۹- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۶۰۶۵‬,‭‌ف۲‌ش۹۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گروه درمانی معتادان ( مقدمه ای بر دینامیک گروهی معتادان )
لیاقت ، غلامعلی ،۱۳۱۱- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ل۹‌گ۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کاربردهای ریزکامپیوتر در کتابخانه ها
کسنر، ریچارد ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭آ۵‌ک۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی اعتیاد
کریم پور، صادق ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ک۴و۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خانواده و خانواده درمانی
مینوچین ، سالوادور ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌م۹‌خ۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی خانواده ( متن کامل )
هی لی ، جی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‍ه۹ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامل جدید فارسی - فرانسه
معلم ، مرتضی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PC‬,‭۲۶۴۵‬,‭‌ف۲‌م۶‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامل جدید انگلیسی فارسی
آریانپور کاشانی ، عباس ، ۱۲۸۵- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰-
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲آ۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فشرده انگلیسی به فارسی یک جلدی
آریانپور کاشانی ، عباس ، ۱۲۸۵- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲آ۴۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پزشکی انگلیسی - فارسی یک جلدی
احدوت ، یعقوب ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭R‬,‭۱۲۱‬,‭‌ف‍لا۳‌ف۴۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فارسی ( متوسط :)شامل یک مقدمه و سه بخش :لغات ، ترکیبات خارجی ، اعلام ؛ حاوی :لغات و اصطلاحات فصیح و عامیانه فارسی ( ایرانی و غیرایرانی )ترکیبات خارجی ، اعلام ( نامهای بزرگان جهان :اسامی جغرافیایی ، کتابها و فرقه های دینی )
معین ، محمد، ۱۲۹۷- ۱۳۵۰ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۱-۱۳۴۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۵۴‬,‭‌م۶‌ف۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوقی انگلیسی به فارسی :مشتمل بر لغات و اصطلاحات قضائی و سیاسی و اصطلاحات اصلی علم اقتصاد
کشاورز، بهمن ، ۱۳۲۳- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۲‬,‭‌ف۲‌ک۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2