پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍ران‌
ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ع‍ل‍ل‌
ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
ان‍ض‍ب‍اط اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ب‍ی‍ج‍ه‌ ، م‍ح‍م‍د،۱۳۸۳-۱۳۶۰
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
زن‍دان‌ و زن‍دان‍ی‍ان‌
طلاق‌ -- ای‍ران‌
م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍ران‌
م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار
ه‍ن‍ج‍ارگ‍س‍ی‍خ‍ت‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍ه‍ران‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌، ۱۳۳۲-
اس‍ک‍ن‍دری‌ راد، اس‍ک‍ن‍در، ۱۳۳۰-
اف‍روز، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ، ۱۳۲۹-
اق‍ل‍ی‍م‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌،۱۳۲۷-
ام‍ی‍ن‌ص‍ارم‍ی‌، ن‍وذر
ب‍خ‍ارای‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۳۹-
دان‍ش‌، ت‍اج‌زم‍ان‌
رف‍ی‍ع‌پ‍ور، ف‍رام‍رز، ۱۳۲۰-
س‍ت‍وده‌، ه‍دای‍ت‌ال‍ه‌، ۱۳۱۹-
س‍خ‍اوت‌، ج‍ع‍ف‍ر
ش‍ای‍ان‌، طی‍ب‍ه‌، ۱۳۴۷-
ص‍ال‍ح‍ی‌ خ‍واه‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۸-
ع‍ب‍دی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۳۵-
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۱۸
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
م‍م‍ت‍از، ف‍ری‍ده‌، ۱۳۲۹-
م‍ی‍ری‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ال‍ه‍ام‌
ن‍اص‍ری‌، ف‍رح‌، ۱۳۴۸-
ول‍د، ج‍ورج‌ ب‍رای‍ان‌، ۱۸۹۶- ۱۹۶۷
ک‍ش‍وری‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
آوای‌ ن‍ور
اس‍پ‍ن‍ده‍ن‍ر
ان‍ت‍ش‍ار
ب‍در
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ن‍اج‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
زر
س‍ازم‍ان‌ زن‍دان‍ه‍ا و اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور ، ان‍ت‍ش‍ارات‌ راه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ق‍زل‌ ق‍ل‍م‌
م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
م‍ق‍ی‍م‌
م‍ن‍ص‍وری‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ور
ن‍س‍ی‍م‌ ح‍ی‍ات‌
ن‍ق‍ش‌ م‍ه‍ر
پ‍ژواک‌ ج‍ام‍ع‍ه‌
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ان‌: آزادان‍دی‍ش‍ان‌
ک‍ی‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
کدام ؟ !نور یا ظلمات
اسکندری راد، اسکندر، ۱۳۳۰- ؛  تهران کارآفرینان : آزاداندیشان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ک۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی اجتماعی ( جامعه شناسی انحرافات )
ستوده ، هدایت اله ، ۱۳۱۹- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۱۱‬,‭‌س۲آ۵‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آنومی ، یا، آشفتگی اجتماعی :پژوهشی در زمینه پتانسیل آنومی در شهر تهران
رفیع پور، فرامرز، ۱۳۲۰- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭ر۷آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای مقابله با آسیبهای اجتماعی ( پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر)
ناصری ، فرح ، ۱۳۴۸- ؛  تهران نقش مهر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۲۰۳۷‬,‭‌ن۲‌م۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی اجتماعی ، ستیزه های خانواده و طلاق
فرجاد، محمد حسین ،۱۳۱۸ ؛  تهران منصوری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۹۲۲/۵۶‬,‭‌ف۴آ۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های انحرافات اجتماعی
احمدی ، حبیب ، ۱۳۳۲- ؛  شیراز زر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭‌ف‍لا۳‌ن۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جرم شناسی نظری ( گذری بر نظریه های جرم شناسی )
ولد، جورج برایان ، ۱۸۹۶- ۱۹۶۷ ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۳۵‬,‭و۸‌ج۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات
فرجاد، محمدحسین ؛  [تهران ] بدر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۹۱‬,‭‌ف۴آ۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی اجتماعی :تاثیر زندان بر زندانی
عبدی ، عباس ، ۱۳۳۵- ؛  تهران موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۲۶۵‬,‭‌ع۲آ۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی انحرافات اجتماعی ( رشته علوم اجتماعی )
سخاوت ، جعفر ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌س۳۱۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
انحرافات اجتماعی :نظریه ها و دیدگاهها
ممتاز، فریده ، ۱۳۲۹- ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭‌م۷‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
انضباط اجتماعی و نقش آن در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
اقلیما، مصطفی ،۱۳۲۷- ؛  تهران اسپندهنر   ،
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۸۳‬,‭‌ف‍لا ۷‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بیجه چرا جانی شد؟ ( تحلیلی از رگه های شخصیتی بیجه عامل قتل های زنجیره ای کودکان پاکدشتی )
افروز، غلامعلی ، ۱۳۲۹- ؛  تهران سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، انتشارات راه تربیت   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۵۳۵‬,‭‌ف‍لا۹۳ ‌پ۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
انحرافات اجتماعی و خرده فرهنگ های معارض
امین صارمی ، نوذر ؛  تهران دانشگاه علوم انتظامی ناجا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
طفل بزهکار کیست ، روش اصلاح و تربیت او چیست
دانش ، تاج زمان ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭د۲ط۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آسیب های اجتماعی ایران ؛ نگاهی به آینده
میری آشتیانی ، الهام ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۷۰/۲۲‬,‭‌م ۲آ۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ریشه یابی انحرافات اجتماعی
صالحی خواه ، علی ، ۱۳۳۸- ؛  اصفهان مقیم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۱۱‬,‭‌ص۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی در بزهکاری نوجوانان
کشوری ، احمد ؛  قم نسیم حیات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭‌ک ۵‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی انحرافات اجتماعی در ایران
بخارایی ، احمد، ۱۳۳۹- ؛  تهران پژواک جامعه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۱۱‬,‭‌ب۳‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
چرا در بندم ؟ مجموعه گزارش های مستند یک روزنامه نگار از آسیب های اجتماعی در تبریز
شایان ، طیبه ، ۱۳۴۷- ؛  تبریز قزل قلم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹،‌ش۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2