پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اب‍ت‍ه‍اج‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌، ۱۲۷۸ -- - خ‍اطرات‌
اس‍لام‌ و م‍ل‍ی‌گ‍رای‍ی‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌، ۱۱۹۳- ۱۳۴۴ ق‌ -- .ت‍ح‍ری‍م‌ ت‍ن‍ب‍اک‍و،۱۳۰۹ ق‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌، ۱۱۹۳- ۱۳۴۴ ق‌ -- .ت‍ح‍ری‍م‌ ت‍ن‍ب‍اک‍و،۱۳۰۹ ق‌ -- .س‍ال‍گ‍رده‍ا
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
ای‍ران‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ۱۳۵۹. -
ت‍ق‍ی‌زاده‌، ح‍س‍ن‌، ۱۲۵۷ - ۱۳۴۸ -- خ‍اطرات‌
ح‍زب‌ ت‍وده‌ ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۰ - ۱۳۶۸ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ج‍ام‍ع‍ه‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- ع‍رف‍ان‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ق‍درت‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ه‍ن‍ر
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸
ش‍ه‍ی‍دان‌ ش‍ی‍ع‍ه‌
م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
م‍ی‍رزاک‍وچ‍ک‌خ‍ان‌، ی‍ون‍س‌ب‍ن‌ م‍ی‍رزاب‍زرگ‌، ۱۲۹۸- ۱۳۴۰ ق‌
گ‍ری‍ب‍ای‍دوف‌، آل‍ک‍س‍ان‍در س‍رگ‍ی‌ی‍وی‍چ‌، ۱۷۹۵- ۱۸۲۹ hciveeigreS rdnaskelA vodeiobirG -- داس‍ت‍ان‌
 
پدیدآور:
آی‍ت‌ال‍ل‍ه‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۳-
اب‍ت‍ه‍اج‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌، ۱۲۷۸-
اف‍ت‍خ‍اری‌، اص‍غ‍ر، ۱۳۴۷-
ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ پ‍اری‍زی‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۰۶-
ت‍ق‍ی‌زاده‌، ح‍س‍ن‌، ۱۲۵۷- ۱۳۴۸
ت‍ی‍ن‍ی‍ان‍وف‌، ی‍وری‌ ن‍ی‍ک‍لای‍وی‍چ‌، ۱۸۹۴- ۱۹۴۲
ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
خ‍ام‍ه‌ای‌، ان‍ور، ۱۲۹۵-
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸
رن‍ج‍ب‍ر، م‍ق‍ص‍ود، ۱۳۵۱-
زن‍ج‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
طاه‍ای‍ی‌، ج‍واد
ف‍خ‍رائ‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۲۷۸- ۱۳۶۶
ف‍رش‍ب‍اف‍ی‍ان‌، اح‍م‍د
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۲۹۹- ۱۳۵۸
م‍ن‍ص‍وری‌، ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۸- ۱۳۶۵
ن‍ج‍ف‍ی‌، م‍وس‍ی‌، ۱۳۴۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌، ۱۳۱۶-
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ت‍وس‌
ج‍اوی‍دان‌
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
زری‍ن‌: ن‍گ‍ارس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
س‍ازم‍ان‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌
س‍ت‍اد ص‍دم‍ی‍ن‌ س‍ال‌ م‍ی‍لاد ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ص‍درا
ع‍ل‍م‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌، م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار الام‍ام‌ ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)
ن‍ش‍ر خ‍رم‌
ن‍ش‍ر گ‍ف‍ت‍اری‌: ع‍ل‍م‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ دائ‍م‍ی‌ ک‍ت‍اب‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
خدمات متقابل اسلام و ایران
مطهری ، مرتضی ، ۱۲۹۹- ۱۳۵۸ ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۵/۴‬,‭‌م۶‌خ۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی ایران
گلدوزیان ، ایرج ، ۱۳۱۶- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۳-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ح۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحریم تنباکو
زنجانی ، محمدرضا ؛  [تهران ] نمایشگاه دائمی کتاب   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۱۲‬,‭ز۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قتل وزیر مختار، یا، گوشه ای از روابط قاجاریه با دربار روسیه در دوران فتحعلی شاه و ترجمه حال الکساندر سه رگه یه ویچ گریبایه دوف ، نویسنده و دیپلمات روسیه در اوایل قرن نوزدهم
تینیانوف ، یوری نیکلایویچ ، ۱۸۹۴- ۱۹۴۲ ؛  [تهران ] توس   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۳۴۶/۵‬,‭‌ت۹‌ق۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سده تحریم تنباکو( به مناسبت یکصدمین سالگرد قیام تحریم تنباکو فصل نوین تاریخ سیاسی ایران )
نجفی ، موسی ، ۱۳۴۱ - ، گردآورنده ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۱۲‬,‭‌ن۳‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سرزمین جاوید
منصوری ، ذبیح الله ، ۱۲۸۸- ۱۳۶۵ ؛  [تهران ] زرین : نگارستان کتاب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭‌م۸‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حماسه کویر
باستانی پاریزی ، محمدابراهیم ، ۱۳۰۶- ؛  قم نشر خرم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۶۳‬,‭‌ف‍لا۵۶‌ح۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ملاحظات امنیتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
رنجبر، مقصود، ۱۳۵۱- ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۵۰‬,‭ر۸۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات سیاسی :پنجاه نفر و سه نفر،فرصت بزرگ از دست رفته ، از انشعاب تا کودتا
خامه ای ، انور، ۱۲۹۵- ؛  تهران نشر گفتاری : علمی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۲۳‬,‭‌خ۲‌خ۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
زندگی طوفانی :خاطرات سید حسن تقی زاده
تقی زاده ، حسن ، ۱۲۵۷- ۱۳۴۸ ؛  تهران علمی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۸۶‬,‭‌ت۷آ۳‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات ابوالحسن ابتهاج
ابتهاج ، ابوالحسن ، ۱۲۷۸- ؛  تهران علمی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۸۶‬,‭‌ف‍لا۲آ۳‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سردار جنگل
فخرائی ، ابراهیم ، ۱۲۷۸- ۱۳۶۶ ؛  تهران جاویدان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۷۱‬,‭‌ف۳‌س۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه دولت مدرن ( به سوی نظریه دولت امام خمینی )
طاهایی ، جواد ؛  تهران موسسه چاپ و نشر عروج ، موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی (س )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭د۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اقتدار ملی :جامعه شناسی سیاسی قدرت از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه
افتخاری ، اصغر، ۱۳۴۷- ؛  تهران سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‌ق۳۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تاملی بر جایگاه زن :کنگره بین المللی جایگاه و نقش زن از دیدگاه امام خمینی (س )۶ - ۸ مهر ماه ۱۳۷۸
کنگره بین المللی جایگاه و نقش زن از دیدگاه امام خمینی (س ( )۱۳۷۸ :تهران ) ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۷‬,‭‌ک۹۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س )
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸ ؛  تهران ستاد صدمین سال میلاد امام خمینی (س )، کمیته تبلیغات و انتشارات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‌ت۲‌ت۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مشرب عرفانی امام خمینی (ره )و حافظ :بررسی مضامین مشترک عرفانی دیوان امام و حافظ
فرشبافیان ، احمد ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، موسسه چاپ و نشر عروج   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‌ع۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نوسازی جامعه از دیدگاه امام خمینی (س )
حسنی ، محمدحسن ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )، موسسه چاپ و نشر عروج   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‌ج۲‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شهدای روحانیت :خرداد ۴۲ - بهمن ۵۷
[قم ] حوزه علمیه قم   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۶۷‬,‭‌ش۹‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نگره هنر انقلاب اسلامی
آیت اللهی ، حبیب الله ، ۱۳۱۳- ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )، موسسه چاپ و نشر عروج   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‍ه۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9