پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ای‍م‍ان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍س‍ی‍ر
ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ذه‍ن‌ آگ‍اه‍ی‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ - س‍وءم‍ص‍رف‌ م‍واد
 
پدیدآور:
ای‍م‍ان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ص‍ادق‍ی‌، ن‍ی‍ن‍ا
ق‍ه‍اری‌، ش‍ه‍رب‍ان‍و
ن‍وروزی‌ دش‍ت‍ک‍ی‌، م‍ه‍ی‍ن‌
ک‍ری‍م‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍رج‍ان‌
 
ناشر:
دن‍ی‍ای‌ درون‌
رش‍د
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ رف‍ت‍اری‌ و س‍لام‍ت‌ روان‌-ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با درمان های رایج در کاهش برخی عوامل خطر عود سوء مصرف مواد افیونی
ایمانی ، سعید ؛  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران علوم رفتاری و سلامت روان -انستیتو روانپزشکی تهران مرکز تحقیقات و بهداشت روان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۰۴۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اختلال جنسی زنان معتاد در حال ترک
نوروزی دشتکی ، مهین ؛  شهید بهشتی روان شناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۰۹۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برافزایش سرمایه روان شناختی و بهبود باورهای فراشناخت در پیشگیری از عود زنان مصرف کننده مواد محرک
کریمی مقدم ، مرجان ؛  شهید بهشتی روانشناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۸۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
پیش بینی سوء مصرف مواد در نوجوانان بر اساس عوامل خطرساز عوامل فردی ، خانوادگی ، محیطی و مدرسه ای :نقش واسطه ای تنظیم هیجانات
صادقی ، نینا ؛  شهید بهشتی علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۴۳۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درمان اعتیاد :راهنمای درمانجو
قهاری ، شهربانو ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ق۹د۳۷‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درمان سوءمصرف مواد مبتنی بر ذهن آگاهی برای نوجوانان ( برنامه آموزشی ۱۲ جلسه ای )
تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ن۹‌ه۹‬,‭۱۳۹۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درمان سوءمصرف مواد مبتنی بر ذهن آگاهی برای نوجوانان ( برنامه آموزشی ۱۲ جلسه ای )
تهران دنیای درون   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ن۹‌ه۹‬,‭۱۳۹۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک