پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ه‍داش‍ت‌ ش‍خ‍ص‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اف‍س‍ردگ‍ی‌ -- درم‍ان‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ -- ای‍ران‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ش‍خ‍ص‍ی‌
س‍لام‍ت‍ی‌
م‍واد ن‍ی‍روزا -- س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌
 
پدیدآور:
ب‍ل‍ک‌ب‍رن‌، آی‍وی‌ م‍اری‌، ۱۹۳۹-
ب‍ی‍ت‍ی‌، م‍ل‍ودی‌
ح‍ل‍م‌س‍رش‍ت‌، پ‍ری‍وش‌، ۱۳۳۳-
دن‍ی‍ن‍گ‌ ، پ‍ت‌ ،۱۹۵۰ - م‌
رف‍ی‍ع‍ی‌ف‍ر، ش‍ه‍رام‌
ه‍ی‍ل‍ز، دای‍ان‌
ه‍ی‍ل‍ز، دای‍ان‌، ۱۹۵۰-
 
ناشر:
ت‍ی‍م‍ورزاده‌
ح‍س‍ام‌ال‍دی‍ن‌ م‍ع‍ص‍وم‍ی‍ان‌ ش‍رق‍ی‌
دک‍ل‍م‍ه‌گ‍ران‌
رش‍د
ری‍ح‍ان‌
م‍ه‍رراوش‌
چ‍ه‍ر
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍روردی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول بهداشت فردی مشتمل بر :بهداشت کلیه اعضاء بدن و معیارهای بهداشت در زندگی فردی
حلم سرشت ، پریوش ، ۱۳۳۳- ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۷۶/۹۵‬,‭‌ح۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رهنمودهای سلامت زیستن
هیلز، دایان ، ۱۹۵۰- ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۷۶‬,‭‍ه۹ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقابله با افسردگی " و شیوه های درمان آن "
بلک برن ، آیوی ماری ، ۱۹۳۹- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۷‬,‭‌ب۸‌م۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راه های مقابله با اعتیاد
هیلز، دایان ؛  تهران ریحان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۷۶‬,‭‍ه۹د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
غلبه بر تاثیر
دنینگ ، پت ،۱۹۵۰ - م ؛  تهران تیمورزاده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۲۹‬,‭د ۹‌غ۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هم وابستگی دیگر بس است :کسی نمی تواند حال ما را بد کند، جز خودمان ، : چگونه کنترل کردن دیگران را رها کنیم و مراقبت از خود را شروع کنیم با پیشگفتاری جدیدی از
بیتی ، ملودی ؛  تهران حسام الدین معصومیان شرقی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۹/۵‬,‭‌ب ۹‌ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
وابستگی متقابل
بیتی ، ملودی ؛  تهران دکلمه گران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۹/۵‬,‭‌ب۹،و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نظام جامع توانمندسازی مردم برای مراقبت از سلامت خود
رفیعی فر، شهرام ؛  تهران مهرراوش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۳۹۵‬,‭‌ف‍لا۹،۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک