پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍اوی‍دان‌ن‍ژاد، ص‍ادق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دارون‍ام‍ه‌ه‍ا -- ای‍ران‌
دوپ‍ی‍ن‍گ‌ در ورزش‌
 
پدیدآور:
ج‍اوی‍دان‌ن‍ژاد، ص‍ادق‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ص‍ادق‌ ج‍اوی‍دان‌ن‍ژاد، م‍ه‍رداد ح‍م‍ی‍دی‌، س‍ع‍دال‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍دی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد غیرمجاز داروها در ورزش ( دوپینگ )
جاویدان نژاد، صادق ؛  [بی جا] صادق جاویدان نژاد، مهرداد حمیدی ، سعدالله محمدی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۳۰‬,‭‌ج۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات داروئی
جاویدان نژاد، صادق ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۴۱/۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ج۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک