پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍زای‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ال‍ک‍ل‍ی‍س‍م‌ -- ع‍وارض‌ و ع‍واق‍ب‌
ان‍طب‍اق‌پ‍ذی‍ری‌
ای‍دز
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ف‍ک‍ر اق‍ت‍ص‍ادی‌
ج‍وان‍ان‌ -- م‍واد م‍خ‍در
خ‍ش‍م‌
خ‍ودآگ‍اه‍ی‌
داروه‍ای‌ اس‍ت‍روئ‍ی‍د
روان‍ک‍اوان‌
ش‍ی‍ش‍ه‌( م‍واد م‍خ‍در)
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ -- ک‍ن‍ت‍رل‌
ق‍اطع‍ی‍ت‌( روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
م‍اری‌ج‍وان‍ا
ن‍وج‍وان‍ان‌
ه‍روئ‍ی‍ن‌
 
پدیدآور:
ارش‍دی‌، م‍ه‍رش‍اد
ج‍زای‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌- م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ژه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
اختلالات همراه باسوءمصرف مواددرنوجوانان ،بررسی برای سرند اختلالات بیش فعالی ونقص توجه - سلوک - افسردگی
ارشدی ، مهرشاد ؛  تهران ۱۳۷۸-۷۹
شماره راهنما: ۲۵۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش طرح پژوهشی
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۵۲گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فروید :بنیانگذار روانکاوی
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۰۹‬,‭‌ج۱‌ف۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مهارت مدیریت استرس
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف۵،‌ج۴۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از سوء مصرف مواد در نوجوانان :حقایقی برای والدین
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ج۴ر۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مهارت تفکر انتقادی
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۴۱‬,‭‌ج۴۳‌م۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مهارت کنترل خشم
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ج۴‌م۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای قاطعیت ورزی
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ج۴ر۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مهارت حل مسئله
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۴۸‬,‭‌ج۴‌م۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تاب آوری
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۳۵‬,‭‌ج۴ر۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مهارت خودآگاهی
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱۱‬,‭‌ج۴‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شیشه
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۱۰‬,‭‌ج ۴‌ش۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کرک
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ج ۴‌ک۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مهارت ارتباط موثر
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ج۴‌م۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مهارت تصمیم گیری
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ج۵‌م۴۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
الکل
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۴۲‬,‭‌ج ۷‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
هروئین
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭‌ج۴‌ه۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سوء مصرف مواد و ایدز :حقایقی برای نوجوانان و خانواده
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۰۷‬,‭‌ج ۴‌س۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کانابیس ها( ماری جوانا و حشیش :)حقایقی برای نوجوانان و خانواده ها
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭‌ج ۴‌ک۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
استروئیدها(مواد نیروزا :)حقایقی برای نوجوانان و خانواده ها
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۲۹۷‬,‭‌ج ۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2