پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌، ۱۱۹۳- ۱۳۴۴ ق‌ -- .ت‍ح‍ری‍م‌ ت‍ن‍ب‍اک‍و،۱۳۰۹ ق‌ -- .ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آم‍ات‍وری‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا( ف‍ق‍ه‌)
دزدی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ -- آم‍ار
ف‍ق‍ه‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
م‍س‍وول‍ی‍ت‌( ح‍ق‍وق‌)
م‍ش‍اوره‌ گ‍روه‍ی‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌
م‍طال‍ع‍ه‌ و ف‍راگ‍ی‍ری‌
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ل‍ی‌، دی‍وی‍د
ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ق‍ل‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ن‍ژاد، ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌، ۱۳۰۲-
ری‍چ‌، ج‍ان‌
ش‍رف‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۷-
ش‍ی‍ول‍س‍ون‌، ری‍چ‍ارد
ع‍وده‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادر، ۱۹۰۷- ۱۹۵۴
ف‍ره‍ادی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۸-
ق‍اض‍ی‌، ق‍اس‍م‌
ق‍رب‍ان‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر، ۱۳۳۱-
م‍خ‍ت‍اری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ن‍طق‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۵-
ن‍ص‍رت‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ن‍واب‍ی‌ن‍ژاد، ش‍ک‍وه‌، ۱۳۱۵-
ه‍ری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌، ۱۹۰۰-
ک‍لارک‍س‍ون‌، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ( دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر ک‍رم‍ان‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌)، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌)، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ )، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌). ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اروم‍ی‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه روان شناختی با کودک و نوجوان
ریچ ، جان ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه شهید بهشتی )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌م۶ر۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
استدلال آماری در علوم رفتاری
شیولسون ، ریچارد ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول و تفسیر آزمایشها در آزمایشگاه بالینی
بیگدلی ، مصطفی قلی ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RB‬,‭۳۷‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت از بیماران روانی با تاکید بر روشهای درمانی
بیلی ، دیوید ؛  کرمان جهاد دانشگاهی ( دانشگاه شهید باهنر کرمان )   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۴۰‬,‭‌ب۹‌م۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
با فرزند خود چگونه رفتار کنیم ؟ چشم اندازی بر مراحل رشد و تحول و فرآیند تربیت از ولادت تا نوجوانی
شرفی ، محمدرضا، ۱۳۳۷- ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۶۹‬,‭‌ش۴‌ب۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فتنه فرنگ
[تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی ). بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، [۱۳۷۵]
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مبانی حقوق جزا
کلارکسون ، کریستوفر ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دانشگاه شهید بهشتی )، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭KD‬,‭۷۸۶۹‬,‭‌ک۸‌ت۳‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<التشریع = تشریع >الجنایی الاسلامی = حقوق جزای اسلامی
عوده ، عبدالقادر، ۱۹۰۷- ۱۹۵۴ ؛  معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۵‬,‭‌ع۹‌ت۵۰۴۱‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آئین مطالعه و یادگیری :روشهای علمی درس خواندن - تندخوانی ...
نصرت ، مرتضی ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه شهید بهشتی )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۹‬,‭‌ن۵۶آ۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مسئولیت مدنی
حسینی نژاد، حسینقلی ، ۱۳۰۲- ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دانشگاه شهید بهشتی )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۷۹‬,‭‌م۵‌ح۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی تربیتی
منطقی ، مرتضی ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه تربیت معلم )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌م۸ر۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طب برای پرستاران و پیراپزشکان
فرهادی ، محمد، ۱۳۲۸- ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دانشگاه علوم پزشکی ایران )، واحد انتشارات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RT‬,‭۵۱‬,‭‌ف۴ط۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جرم شناسی و جرم یابی سرقت " روش تحقیق در زمینه جرائم و مفاسد اجتماعی - تحقیق عملی در جرم سرقت "
قربان حسینی ، علی اصغر، ۱۳۳۱- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۱-۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۶۵۲‬,‭‌ق۴‌ج۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سبب شناسی و درمان بیماریهای روانی در قلمرو اسلامی
منطقی ، مرتضی ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، واحد انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭R‬,‭۱۲۸/۳‬,‭‌م۸‌س۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ( هندبوک هاریسون )
هریسون ، تنسلی راندولف ، ۱۹۰۰- ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶‬,‭‍ه۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نمایشنامه واقعه ی تنباکو
مختاری ، حسین ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۰۳‬,‭‌م۳،‌ن۸‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روشها و تکنیکهای مشاوره و روان درمانی
قاضی ، قاسم ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران ، دانشکده علوم تربیتی )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۵‬,‭‌ق۲ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمایی و مشاوره گروهی
نوابی نژاد، شکوه ، ۱۳۱۵- ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه تربیت معلم )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۵‌ن۹۳‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه حقوق اسلامی :فارسی - انگلیسی
میرمحمد صادقی ، حسین ، ۱۳۳۵- ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دانشگاه شهید بهشتی )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۷۱-۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴۷/۲‬,‭‌ص۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و آئین نامه های ... نقد و بررسی برخی از مواد قانونی و آئین نامه ای
مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛  ارومیه جهاد دانشگاهی ارومیه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰۴‬,‭‌م۳‌م۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2