پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍وان‍ان‌ -اع‍ت‍ی‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ج‍وان‍ان‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- م‍واد م‍خ‍در -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ج‍وان‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- وض‍ع‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ج‍وان‍ان‌ -- م‍واد م‍خ‍در
رف‍ت‍ار وال‍دی‍ن‌--ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍اری‌ج‍وان‍ا
م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
اس‍ک‍ن‍دری‌ راد، اس‍ک‍ن‍در، ۱۳۳۰-
ب‍اق‍ری‌ وان‍ائ‍ی‌، پ‍ی‍م‍ان‌
ج‍زای‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ح‍س‍ن‌پ‍ور، م‍ن‍ص‍ور
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، ص‍ح‍ب‍ت‌ال‍ل‍ه‌
دژک‍ام‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ، ۱۳۵۳-
رس‍ول‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۸-
ص‍رام‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ض‍راب‍ی‌، ه‍م‍ا، ۱۳۳۵-
ل‍وک‍اری‍ن‍ی‌ ، اس‍پ‍ارت‍اک‍و
ن‍ی‍ازی‌پ‍ور، ی‍اراح‍م‍د
پ‍ی‍ک‌ه‍ارت‌، ک‍ارل‌، ۱۹۳۹-
 
ناشر:
[س‍اح‍ل‌]
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍ی‍لان‌
اه‍ل‌ ق‍ل‍م‌
ت‍ب‍ل‍ور
ت‍ن‍دی‍س‌
دان‍ژه‌
دن‍ی‍س‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
س‍ل‍وک‌ ج‍وان‌
ش‍ای‍س‍ت‍گ‍ان‌، ن‍س‍ی‍م‌ ک‍وث‍ر، دان‍ش‌ س‍لام‍ت‌
ص‍اب‍ری‍ن‌، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ دان‍ه‌
ع‍ل‍م‌ و ورزش‌
م‍ه‍ر ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ (ع‌)
م‍ی‍رف‍ت‍اح‌
پ‍ی‍غ‍ام‌ دان‍ش‌
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ان‌: آزادان‍دی‍ش‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
کدام ؟ !نور یا ظلمات
اسکندری راد، اسکندر، ۱۳۳۰- ؛  تهران کارآفرینان : آزاداندیشان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ک۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کلیدهای پیشگیری و مقابله با اعتیاد در نوجوان و جوان
پیک هارت ، کارل ، ۱۹۳۹- ؛  تهران صابرین ، کتابهای دانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌پ۹۵‌ک۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رهایی از اعتیاد در نوجوانان و جوانان
باقری وانائی ، پیمان ؛  تهران علم و ورزش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ب۹ر۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تقابل نسلها :والدین - جوانان ، مباحث رشد و اعتیاد
ضرابی ، هما، ۱۳۳۵- ؛  رشت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ض۴‌ت۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بررسی وضعیت اعتیاد به مواد مخدر جوانان
تهران اهل قلم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۹۹‬,‭‌ف‍لا۹‌گ۳۵، ۱۵.‌ج‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جوانان و اعتیاد
لوکارینی ، اسپارتاکو ؛  [بی جا] [ساحل ]   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ل۹‌ج۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
علل اجتماعی - روانی اعتیاد جوانان
حسن پور، منصور ؛  قم مهر امیرالمومنین (ع )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح ۵‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
چگونه از آلوده شدن فرزندانمان به اعتیاد پیشگیری کنیم ؟
تهران تبلور   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ج۹‌چ۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد جوانان
نیازی پور، یاراحمد ؛  قم میرفتاح   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ج۹‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جوانان و پدیده ی شوم اعتیاد به روان گردان ها؛ رهاورد زهرآگین هزاره ی سوم :آشنایی با قرص های اکستازی ، کراک ، ماری جوانا
دژکام ، محمدرضا ، ۱۳۵۳- ؛  تهران دنیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د۴۲‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری از سوء مصرف مواد در نوجوانان :حقایقی برای والدین
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ج۴ر۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کرک
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ج ۴‌ک۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کانابیس ها( ماری جوانا و حشیش :)حقایقی برای نوجوانان و خانواده ها
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭‌ج ۴‌ک۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دود و دودمان
رسولی ، محمدحسین ، ۱۳۴۸- ؛  قم سلوک جوان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۵د۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای والدین برای پیشگیری از اعتیاد
دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمان ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭ر۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آموزش پیشگیری از اعتیاد به فرزندان
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان پیغام دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف‍لا۲،آ۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای والدین برای پیشگیری از اعتیاد
ابراهیمی ، علی اکبر ؛  اصفهان پیغام دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ج۹‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش :سبک های فرزندپروری مهارت های زندگی پیشگیری اولیه از اعتیاد : ویژه والدین
صرامی ، حمید ؛  تهران تندیس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۵۵/۸‬,‭‌ص۴آ ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نگرش سیستمی به اعتیاد و درمان سیستمی آن
حقیقی ، صحبت الله ؛  قم شایستگان ، نسیم کوثر، دانش سلامت   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۷۴‌ن۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2