پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍ی‌، راس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍لاف‌ ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
وق‍ت‌ -- ت‍ن‍ظی‍م‌
ک‍ارم‍ن‍دان‌ --ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آش‍ن‍اس‍ازی‌
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار -- ج‍ل‍س‍ه‌
 
پدیدآور:
ج‍ی‌، راس‌
 
ناشر:
ق‍دی‍ان‍ی‌
ه‍ن‍رپ‍اری‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
افراد مشکل دار
جی ، راس ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۳‌ج۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری
جی ، راس ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌ج۹۴‌ت۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بحران
جی ، راس ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹‬,‭‌ج۹‌ب۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کار زیاد
جی ، راس ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭و۷‌ج۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پروژه
جی ، راس ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌ج۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جلسه گروهی
جی ، راس ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۳۴۸۵‬,‭‌ج۹‌ج۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آغاز کار
جی ، راس ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۶‬,‭‌ج۸آ۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ارتباط با تازه کارها
جی ، راس ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ج۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تفکر سریع ( حضور درجلسه :)تاثیرگذاری درمباحثه ...
جی ، راس ؛  تهران هنرپارینه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۳۴/۵‬,‭‌ج۹‌ت۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک