پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : خ‍ادم‍ی‌ اش‍ک‍ذری‌، م‍ل‍وک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ وپ‍رورش‌
ت‍ع‍ه‍د ب‍ه‌ م‍درس‍ه‌
م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
خ‍ادم‍ی‌ اش‍ک‍ذری‌، م‍ل‍وک‌
گ‍ل‍پ‍ای‍گ‍ان‍ی‌، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌
 
ناشر:
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍رورش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش عوامل فردی سوءمصرف در میان دانش آموزان در معرض خطر
خادمی اشکذری ، ملوک ؛  دانشگاه الزهرا، دانشکده روانشاسی و علوم تربیتی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۵۵۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین تعهد به مدرسه ، نگرش به مواد مخدر و مصرف آن ها در دانش آموزان سال سوم مقطع دبیرستان شهرستان الیگودرز در سال تحصیلی ۸۹-۹۰
گلپایگانی ، فهیمه ؛  دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۷۶۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی میزان کارآیی مراکز جداسازی ( خوابگاه های طرح جداسازی دانش آموزان وابسته به والدین معتاد( )فاقد صلاحیت )
خادمی اشکذری ، ملوک ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۳۵ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مجموعه راهنمای پیشگیری از سوء مواد مخدر در دانش آموزان
دفتر اجرایی پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر ؛  تهران معاونت پرورشی   ، ۱۳۷۷-۷۸
شماره راهنما: ۴۶۱ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک