پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍ودک‍ش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ش‍ون‍ت‌
خ‍ودک‍ش‍ی‌
خ‍ودک‍ش‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍لام‍ی‌ن‍س‍ب‌ ب‍ج‍ن‍وردی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۵-
ب‍ش‍ارت‍ی‌ف‍ر، رج‍ب‌م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۸-
ت‍ی‍ل‍ور، اس‍ت‍ی‍و
دورک‍م‌، داوی‍د ام‍ی‍ل‌، ۱۸۵۸- ۱۹۱۷
زران‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا
س‍و، دی‍وی‍دdivaD ,eus
لال‍ه‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۳۰-
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۲۱-
 
ناشر:
آوای‌ ن‍ور
آگ‍ه‌
اورن‍ج‌
ب‍ش‍ارت‌ ف‍ر
ت‍ن‍دی‍س‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌؛ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ وف‍ن‍اوری‌، دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ م‍ش‍اوره‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
ف‍ردوس‌
م‍ن‍وچ‍ه‍ر م‍ح‍س‍ن‍ی‌
ی‍اس‌ ن‍ب‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بحران خودکشی ( مبانی روانشناسی رفتار خود - تخریبی و تهاجمی )با نگرش بالینی و کلی گرا برای روانپزشکان ،...
اسلامی نسب بجنوردی ، علی ، ۱۳۴۵- ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۵۴۵‬,‭‌ف‍لا۵۷‌ب۳‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی خودکشی
تیلور، استیو ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۵۴۵‬,‭‌ت۲‌ج۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
انحراف اجتماعی :انگیزه ها و علل خودکشی
محسنی ، منوچهر، ۱۳۲۱- ؛  تهران منوچهر محسنی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۵۴۵‬,‭‌م۳‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خودکشی
دورکم ، داوید امیل ، ۱۸۵۸- ۱۹۱۷ ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۵۴۵‬,‭د۹‌خ۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مرگ قابل پیش گیری ( خودکشی )
لاله ، محمود، ۱۳۳۰- ؛  تهران اورنج   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۵۴۵‬,‭‌ل۲‌م۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خودکشی
سو، دیویدdivaD ,eus ؛  تبریز یاس نبی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌س۹‌خ۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گزارش جهانی خشونت و سلامت
سازمان بهداشت جهانی ژنو ؛  تهران تندیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۱۱۶‬,‭‌گ۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خودکشی
انجمن جامعه شناسی ایران ؛  تهران آگه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۳۲/۵۶‬,‭ر ۵‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقابله با استرس ،افسردگی و خودکشی و شیوه های درمان
بشارتی فر، رجب محمد، ۱۳۲۸- ؛  گلستان بشارت فر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ف۵،‌ب۵۳‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طرح جامع پیشگیری از خودکشی در دانشگاه ها(مجموعه برنامه های پیشنهادی برای پیشگیری از خودکشی در میان دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور)
زرانی ، فریبا ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی ، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی ؛ وزارت علوم و تحقیقات وفناوری ، دفتر مرکزی مشاوره   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۵۴۵‬,‭ز۴ط۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک