پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دارون‍ام‍ه‌ه‍ا -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دارون‍ام‍ه‌ه‍ا -- ای‍ران‌
داروه‍ای‌ ژن‍ری‍ک‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ج‍اوی‍دان‌ن‍ژاد، ص‍ادق‌
خ‍دام‌، رام‍ی‍ن‌، ۱۳۴۳-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دی‍ب‍اج‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات داروئی
جاویدان نژاد، صادق ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۴۱/۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ج۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی کاربرد داروهای ژنریک ایران
خدام ، رامین ، ۱۳۴۳- ؛  تهران دیباج   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۵۵/۲‬,‭‌خ۴ر۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک