پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داروه‍ا-س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍وان‌ -- م‍واد م‍خ‍در -- م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ج‍وان‍ان‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- م‍واد م‍خ‍در -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ج‍وان‍ان‌ --ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ -- م‍واد م‍خ‍در
داروه‍ا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌
داروه‍ا-س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ش‍اگ‍ردان‌ -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ داروی‍ی‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ف‍ش‍ار ه‍م‍س‍الان‌ در ن‍وج‍وان‍ان‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
۱ .اع‍ت‍ی‍اد.
 
پدیدآور:
ب‍اق‍ری‌ ی‍زدی‌، س‍ی‍دع‍ب‍اس‌
ج‍زای‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
طارم‍ی‍ان‌، ف‍ره‍اد
م‍ای‍رز، آرت‍ور
م‍ل‍ک‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ک‍ی‌، ج‍ی‍م‍ز
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، م‍رک‍ز م‍ش‍اوره‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ت‍ب‍ل‍ور
ج‍ام‍ع‍ه‌ پ‍ژوه‍ان‌ س‍ی‍ن‍ا
دان‍ژه‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ آم‍وزش‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اع‍ت‍ی‍اد اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ م‍ازن‍دران‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ خ‍راس‍ان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
م‍درس‍ه‌
ن‍ش‍ر آرام‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات همایش اعتیاد و جوان
ساری دبیرخانه شورای آموزش و فرهنگ پیشگیری از اعتیاد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۳۶۲‬,‭آ۵د۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
متن آموزشی پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد برای بهورزان
باقری یزدی ، سیدعباس ؛  تهران نشر آرامش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۲۳‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
متن آموزشی پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد برای کارکنان و مربیان آموزش بهورزی
باقری یزدی ، سیدعباس ؛  تهران نشر آرامش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۲۳،‌م۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر و فشار گروه همسالان :راهنمای جوانان و نوجوانان در پیشگیری از اعتیاد
مایرز، آرتور ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور، سازمان بهزیستی خراسان ، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹/۵‬,‭‌م۲‌م۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
چگونه از آلوده شدن فرزندانمان به اعتیاد پیشگیری کنیم ؟
تهران تبلور   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ج۹‌چ۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری زندگی سالم :برنامه ی درسی پیش گیری از اعتیاد بارویکرد تلفیقی
ملکی ، حسن ؛  تهران مدرسه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ج۹، ‌م۴۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مواد استنشاقی :حقایقی برای نوجوانان و خانواده ها
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ج۴‌م۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع والدین در زمینه جوانان و مواد مخدر
کی ، جیمز ؛  تهران جامعه پژوهان سینا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ک۹ر۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقایقی درباره زندگی سالم و به دور از مواد(ویژه مطالعه دانشجویان )
طارمیان ، فرهاد ؛  تهران اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، مرکز مشاوره دانشجویی معاونت دانشجویی و فرهنگی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۵‬,‭ط۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک