پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د روده‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد و ق‍اچ‍اق‌ م‍واد م‍خ‍در اس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍ع‍داد اع‍ت‍ی‍اد در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر
ت‍ص‍اوی‍ر م‍ن‍زج‍ر ک‍ن‍ن‍ده‌
ت‍وص‍ی‍ف‌ ان‍ج‍م‍ن‌ م‍ع‍ت‍ادی‍ن‌ گ‍م‍ن‍ام‌
زن‍ان‌ م‍ع‍ت‍اد
وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌
گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ اع‍ت‍ی‍اد پ‍س‍ران‌
 
پدیدآور:
اع‍ت‍م‍اد، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
ج‍ه‍ان‍ش‍اه‍ی‌ ف‍رد، س‍ع‍ی‍د
زری‍ن‌ طلا، خ‍ل‍ی‍ل‌
ق‍ائ‍ی‍د رح‍م‍ت‌، ع‍ب‍اس‌
ق‍ای‍ی‍د رح‍م‍ت‌، ع‍ب‍اس‌
م‍ح‍م‍ودی‌، ش‍ه‍لا
وح‍دت‌، رق‍ی‍ه‌
وطن‌ خ‍واه‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
وطن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ک‍ش‍اورزی‌، ام‍ی‍ر
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت اختلالات روانی در معتادین به موادمخدر و ارتباط آن با ابعاد و پیامدهای مختلف اعتیاد
قائید رحمت ، عباس ؛  دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد رودهن ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۵۰۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر گروه درمانی به شیوه پیشگیری از عود مارلات و دالی برخودپنداره معتادان در حال بهبودی مقیم در مرکز اجتماع درمان مدار یزد
جهانشاهی فرد، سعید ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
شماره راهنما: ۵۴۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت اختلالات روانی در معتادین به مواد مخدر و ارتباط آن با ابعاد و پیامدهای مختلف اعتیاد
قایید رحمت ، عباس ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ۱۳۸۴-۱۳۸۵
شماره راهنما: ۵۶۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه گرایش به اعتیاد پسران مقطع دبیرستان منطقه ۱۵ تهران باوضعیت تحصیلی وترتیب تولد
محمودی ، شهلا ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۶۲۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی استعداد اعتیاد دربین دانش آموزان پسر دبیرستانهای ارومیه براساس آزمون S.P.A
وحدت ، رقیه ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ۱۳۸۳-۱۳۸۴
شماره راهنما: ۶۳۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
توصیف انجمن معتادین گمنام و بررسی مقایسه ای بین اعضای گروه با معتادین خواهان ترک جذب نشده در گروه
اعتماد، محمد تقی ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ۸۰-۸۵
شماره راهنما: ۶۶۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای اثر ترکیب ساختار قومی جمعیت در بروز اعتیاد و قاچاق مواد مخدر استان گلستان - شهرهای گمیشان و گالیکش
وطنی ، علی ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۶۷۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه هوش هیجانی ، افسردگی ، درون گرایی و برون گرایی با انتخاب نوع مواد در زنان معتاد به مواد افیونی و عادی شهر تهران
وطن خواه ، محمد علی ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۷۰۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ویژگیهای شخصیتی افراد وابسته به مواد با افراد سالم
زرین طلا، خلیل ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۷۱۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثر بخشی همراه کردن تصاویر منزجر کننده با درمان های TBC,TMM و کنگره ۶۰ بر کاهش قدرت امیال و احتمال مصرف کراک
کشاورزی ، امیر ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۶۱۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک