پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ام‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروه‍ا -- م‍ن‍طق‍ه‌ م‍رزی‌ م‍ک‍زی‍ک‌ و آم‍ری‍ک‍ا -- ق‍اچ‍اق‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍واد م‍خ‍در -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
م‍واد م‍خ‍در -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در -- ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د -- ق‍اچ‍اق‌
 
پدیدآور:
ف‍ل‍ب‍اب‌-ب‍راون‌، ون‍دا
ق‍اس‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۸-
م‍ک‌، آورام‌ اچ‌.، ۱۹۷۲ - م‌
ن‍ی‍وت‍ن‌، دی‍وی‍د ای‌
ک‍م‍ب‍ل‌، ه‍وارد، ۱۹۵۷ - م‌
ک‍ی‍ف‍ر، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ام‍ی‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ام‍ی‍ن‌. ؛ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌، ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ف‍رم‍ان‍ده‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌. دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ام‍ی‍ن‌، ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ، ف‍رم‍ان‍ده‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ ، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ام‍ی‍ن‌، ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ف‍رم‍ان‍ده‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
عملیات ضد شورش و مبارزه با مواد مخدر
فلباب -براون ، وندا ؛  تهران دانشگاه علوم انتظامی امین ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمانشاه ، دفتر تحقیقات کاربردی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ک۴۷،‌ف۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
منبع شناسی مواد مخدر
قاسمی ، محمد، ۱۳۴۸- ؛  تهران دانشگاه علوم انتظامی امین   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴‬,‭‌م۸۵،‌ق۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بررسی منطقه ی مبارزه با مواد مخدر بزرگ ترین منطقه ی قاچاق مواد مخدر در مرز مکزیک و آمریکا
کمبل ، هوارد، ۱۹۵۷ - م ؛  تهران دانشگاه علوم انتظامی امین . ؛ کرمانشاه ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمانشاه . دفتر تحقیقات کاربردی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۳۱‬,‭‌م۷،‌ک۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کنترل بین المللی مواد مخدر در قرن بیست و یکم (:بررسی کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی مبارزه با مواد مخدر)
تهران دانشگاه علوم انتظامی امین   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۶۴۱‬,‭‌ق۴‌ک۸۶‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بالینی درمان الکلیسم و اعتیاد
مک ، آورام اچ .، ۱۹۷۲ - م ؛  تهران دانشگاه علوم انتظامی امین ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمانشاه ، دفتر تحقیقات کاربردی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۱۵‬,‭‌م۲ر۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کشورهای در حال توسعه و مبارزه با مواد مخدر
کیفر، فیلیپ ؛  تهران دانشگاه علوم انتظامی امین   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ک۴۷‌ک۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سوء مصرف مواد مخدر( دستنامه مرجع )
نیوتن ، دیوید ای ؛  تهران دانشگاه علوم انتظامی امین   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭‌ن۹‌س۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک