پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍ع‍داد اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد
ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌
ف‍رای‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌
م‍ع‍ت‍ادان‌
 
پدیدآور:
آق‍اب‍خ‍ش‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌
ج‍زای‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ف‍روغ‌ ال‍دی‍ن‌ ع‍دل‌، اک‍ب‍ر
وح‍دت‌، رق‍ی‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍ؤم‍ص‍رف‌ و واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ه‌ م‍واد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌- م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
رویکردمددکاری اجتماعی در زمینه اثرات اعتیاد بر نظام خانواده
آقابخشی ، حبیب ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۱۳۱گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی تاثیر خودپنداری و نقش دوستان در گرایش به اعتیاد جوانان زیر ۲۵ سال
فروغ الدین عدل ، اکبر ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۳۲گ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش طرح پژوهشی
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۵۲گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
تحلیل هزینه فایده استراتژیهای درمان مواد مخدر در سازمان بهزیستی
مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۴۰۲ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
پرستاری اعتیاد
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی معاونت پژوهشی ، مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۴۰۷ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژی استعداد اعتیاد در نوجوانان دبیرستانی چهار منطقه کشور
وحدت ، رقیه ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات سؤمصرف و وابستگی به مواد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۸۸۷ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک