پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ای‍ران‌
ح‍اش‍ی‍ه‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ --ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا --اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ح‍وادث‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌درم‍ان‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
ف‍رای‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌
م‍ددک‍اران‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- رواب‍ط خ‍ان‍وادگ‍ی‌
م‍ه‍ده‍ای‌ ک‍ودک‌
ک‍ودک‍ان‌ پ‍ی‍ش‌دب‍س‍ت‍ان‍ی‌ -- س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
آق‍اب‍خ‍ش‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌
آق‍اب‍خ‍ش‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌، ۱۳۲۴-
ب‍دای‍ع‌، اص‍غ‍ر، ۱۳۵۲-
ب‍رگ‍ر، لارن‍س‌
ج‍زای‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
خ‍زائ‍ل‍ی‌ پ‍ارس‍ا، ف‍اطم‍ه‌، ۱۳۳۰-
طه‍ران‍ی‌، ع‍ات‍ک‍ه‌، ۱۳۵۰-
ف‍روغ‌ ال‍دی‍ن‌ ع‍دل‌، اک‍ب‍ر
م‍ح‍س‍ن‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ن‍ارن‍ج‍ی‌، ه‍وم‍ان‌
ه‍ی‍ون‌، گ‍وردون‌، ۱۹۵۲-
وث‍وق‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
گ‍راه‍ام‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌، ۱۹۳۲-
ی‍ون‍س‍ی‌، ج‍لال‌، ۱۳۴۰-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ رس‍ان‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‌ب‍خ‍ش‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ رس‍ان‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ (م‍وس‍س‍ه‌ داری‍وش‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌- م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌، گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌: ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از حوادث
برگر، لارنس ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۷۵‬,‭‌ب۴‌پ۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و آسیب شناسی خانواده :رویکرد مددکاری اجتماعی
آقابخشی ، حبیب ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
رویکردمددکاری اجتماعی در زمینه اثرات اعتیاد بر نظام خانواده
آقابخشی ، حبیب ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۱۳۱گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی تاثیر خودپنداری و نقش دوستان در گرایش به اعتیاد جوانان زیر ۲۵ سال
فروغ الدین عدل ، اکبر ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۳۲گ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ارزیابی وضعیت موجود در مراکز بازپروری معتادین
وثوقی ، منصور ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، گروه پژوهشهای اجتماعی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۱۳۳گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش طرح پژوهشی
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۵۲گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از جرم (کنترل اجتماعی ، ریسک و مدرنیته اخیر)
هیون ، گوردون ، ۱۹۵۲- ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۷۴۳۱‬,‭‍ه ‌پ۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی (مجموعه مقالات )
تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۷۰/۲‬,‭آ ۸‌ح۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درمان شناختی -رفتاری برای کودکان و خانواده ها
گراهام ، فیلیپ ، ۱۹۳۲- ؛  تهران دانشگاه : علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۵‬,‭‌ش ۹ ‌گ۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درمان ناهنجاریهای روانی در کودکان ، نوجوانان و خانواده ها
یونسی ، جلال ، ۱۳۴۰- ؛  تهران انتشارات رسانه تخصصی : دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۵‬,‭‌ی۹د۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری و درمان اعتیاد( ویژه محیط کار)
نارنجی ، هومان ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (موسسه داریوش )   ،
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۲‬,‭ر۳‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
استراتژی های تحقیق محور پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر
محسنی تبریزی ، علیرضا ؛  تهران bتلفن ناشر : ۲۲۱۸۰۰۸۱،آدرس ناشر :اوین بلوار دانشجو خ کودکیار. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انتشارات دانشگاه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۹۹۸‬,‭‌م۳‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش پیشگیری از مصرف مواد اعتیادآور در مهدهای کودک و پیش دبستانی ها
خزائلی پارسا، فاطمه ، ۱۳۳۰- ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ک۹،‌خ۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خانواده درمانی سوءمصرف مواد
بدایع ، اصغر، ۱۳۵۲- ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۳۵‌خ۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و آسیب شناسی خانواده : رویکرد مددکاری اجتماعی به مسایل و آسیب های جامعه ای
آقابخشی ، حبیب ، ۱۳۲۴- ؛  تهران انتشارات رسانه تخصصی : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از اعتیاد در خانواده
طهرانی ، عاتکه ، ۱۳۵۰- ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ط۹‌پ۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
تحلیل هزینه فایده استراتژیهای درمان مواد مخدر در سازمان بهزیستی
مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۴۰۲ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد در مهدهای کودک
معاونت پژوهشی ، مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۴۰۶ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
پرستاری اعتیاد
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی معاونت پژوهشی ، مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۴۰۷ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
کاربرد شیوه های مددکاری در کار با مشکل اعتیاد و فرد معتاد
معاونت پژوهشی ، مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۴۱۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3