پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
درم‍ان‌ ن‍گ‍ه‍دارن‍ده‌ ب‍ا م‍ت‍ادون‌
س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ م‍ع‍ت‍ادان‌
م‍وادم‍خ‍در
 
پدیدآور:
رح‍ی‍م‍ی‌ م‍وق‍ر، آف‍ری‍ن‌
ک‍م‍ال‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌، م‍رک‍ز م‍ل‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اع‍ت‍ی‍اد
ش‍اس‍وس‍ا. ؛ ت‍ه‍ران‌، وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، دف‍ت‍ر س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، اداره‌ س‍لام‍ت‌ روان‌، ؛ س‍ن‍ن‍دج‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌، م‍رک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‌، گ‍روه‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی بادرمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین :راهنمای خانواده ها
تهران انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ،۱۳۸۸ .
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸‬,‭‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش همگانی سلامت روان [ مجموعه مقالات ]
کاشان شاسوسا. ؛ تهران ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، دفتر سلامت روانی اجتماعی ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، اداره سلامت روان ، ؛ سنندج ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان ، مرکز بهداشت ، گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری ها   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۹۰،/آ۲،آ۸۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی شیوع مصرف موادمخدر در جمعیت شهرک احمدآباد مستوفی ( شهرستان اسلامشهر)
کمالی نیا، محمد ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۳۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
ارزیابی فرایند و دستاورهای طرح ضربتی ساماندهی معتادان خیابانی و پر خطر ( طرح نجات )
رحیمی موقر، آفرین ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران ، مرکز ملی مطالعات اعتیاد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۵۳۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک