پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دب‍ی‍ر خ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، آم‍وزش‌ و ق‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
 
پدیدآور:
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ داری‍وش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی جامعه شناختی تلقی مردم از پدیده مصرف مواد مخدر و ارزیابی آنها از آینده آن
دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، مرکز تحقیقات ، آموزش و قناوری اطلاعات ؛  تهران موسسه داریوش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۶۲۸ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک