پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : درس‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ازم‍ون‌ ل‍وش‍ر
ب‍رگ‌، آرت‌، ۱۹۶۲ - م‌E trA ,groB.
خ‍ودس‍ازی‌
داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -- ق‍رن‌۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ --ق‍رن‌۱۴
دف‍اع‌ ک‍لام‍ی‌ از خ‍ود
رن‍گ‌ درم‍ان‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌درم‍ان‍ی‌
ق‍اطع‍ی‍ت‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
م‍ع‍ن‍ادرم‍ان‍ی‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- اس‍ت‍ع‍م‍ال‌ دخ‍ان‍ی‍ات‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
اس‍م‍ی‍ت‌، م‍ی‍ن‍وئ‍ل‌،۱۹۳۴-
ب‍رگ‌، آرت‌، م‌- ۱۹۶۲
ب‍ک‌، آرون‌
راب‍ی‍ن‍ز، ه‍رول‍د، ۱۹۱۲ - م‌
طاه‍ری‌ ، رک‍س‍ان‍ا
طب‍اطب‍ای‍ی‌، ث‍ری‍ا،۱۳۲۵-
ف‍ران‍ک‍ل‌، وی‍ک‍ت‍ور ام‍ی‍ل‌، ۱۹۰۵-
ف‍ی‍ن‍ل‍ی‌، گ‍ای‌، ۱۹۴۹ - م‌
ل‍وش‍ر، م‍اک‍س‌، ۱۹۲۳xaM ,rehcsuL -
ن‍ی‍وت‍ن‌، ک‍ورک‍ی‌
ن‍ی‍ک‌ ب‍ن‍ی‍اد م‍ت‍ی‍ن‌، زه‍را، ۱۳۲۶-
ه‍ل‍م‍س‍ت‍ت‍ر، ش‍اد
ه‍ورن‌، س‍ام‌
وی‍ل‍ز، پ‍ول‍ی‍ن‌
 
ناشر:
درس‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چشمه جوانی
هلمستتر، شاد ؛  تهران درسا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌خ۹‍ه۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شناخت درمانی و مشکلات روانی
بک ، آرون ؛  تهران درسا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ش۹‌ب۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نسل در خطر
نیوتن ، کورکی ؛  تهران درسا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۵‬,‭‌ن۹‌ن۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
انسان در جستجوی معنی :پژوهشی در معنی درمانی
فرانکل ، ویکتور امیل ، ۱۹۰۵- ؛  تهران درسا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۹۶۴‬,‭آ۷‌ف۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جای خالی عشق
رابینز، هرولد، ۱۹۱۲ - م ؛  تهران درسا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۶۰‬,‭‌ف‍لا۲‌ج۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی اعتراض :وقتی نه می گویم احساس گناه می کنم چاپ هفتم
اسمیت ، مینوئل ،۱۹۳۴- ؛  [تهران ] درسا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ق۲‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حبابی درسراب
طاهری ، رکسانا ؛  تهران درسا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۴۳‬,‭‌ف‍لا۸‌ح۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی رنگها :با آزمایش انتخاب رنگ شخصیت خود را بهتر بشناسید
لوشر، ماکس ، ۱۹۲۳xaM ,rehcsuL - ؛  ( تهران ) درسا   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸/۸‬,‭‌ل۹‌ل۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
در کنارم گام بردار
طباطبایی ، ثریا،۱۳۲۵- ؛  تهران درسا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۴۳‬,‭ط۲،د۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
رنگ درمانی
ویلز، پولین ؛  [تهران ] درسا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RZ‬,‭۴۱۴/۶‬,‭و۹ر۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
که عشق آسان نمود اول
نیک بنیاد متین ، زهرا، ۱۳۲۶- ؛  تهران درسا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۶۷‬,‭‌ن۴۶‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سرنوشتت را خودت تعیین کن
فینلی ، گای ، ۱۹۴۹ - م ؛  تهران درسا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف ۹۵‌س۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
غیرممکن کمی دیرتر ممکن است
برگ ، آرت ، م - ۱۹۶۲ ؛  تهران درسا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BJ‬,‭۱۶۱۱/۲‬,‭‌ب۴‌غ۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تانگ فو :روش برخورد با افراد تندخو
هورن ، سام ؛  تهران درسا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ه۹‌ت۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک