پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : رس‍ان‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ای‍دز
س‍ازگ‍اری‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌درم‍ان‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
ق‍رارداده‍ا -- ای‍ران‌
ق‍رب‍ان‍ان‌ ج‍ن‍گ‌ - روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍طال‍ع‍ه‌ و ف‍راگ‍ی‍ری‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در -- اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
م‍واد ن‍ی‍روزا -- س‍وآ اس‍ت‍ف‍اده‌ -- درم‍ان‌
 
پدیدآور:
آق‍اب‍خ‍ش‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌، ۱۳۲۴-
اب‍راه‍ی‍م‌ ق‍زوی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۶۰-
ف‍ت‍ح‍ی‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ل‍وئ‍ی‍س‌، ج‍ودی‍ت‌، م‌- ۱۹۳۹
پ‍ی‍ن‌، ای‍ل‍ی‍ن‌
ک‍ری‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ک‍ل‍ی‍ن‍ک‌، ک‍ری‍س‌ ل‍ی‍ن‌، ۱۹۴۴ - م‌
ی‍ون‍س‍ی‌، ج‍لال‌، ۱۳۴۰-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ رس‍ان‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ رس‍ان‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‌ب‍خ‍ش‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ رس‍ان‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
رس‍ان‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ
فتحی آشتیانی ، علی ؛  تهران انتشارات رسانه تخصصی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۵۲‬,‭‌ق۴آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های مطالعه و پژوهش
پین ، ایلین ؛  تهران رسانه تخصصی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۹۵‬,‭‌پ۹ر۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های زندگی در خانواده رشد یافته :بر اساس رویکردهای سیستمی و شناختی - رفتاری راه کارهای عملی برای والدین و زوجین
کریمی ، علی ؛  تهران رسانه تخصصی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۲۰۳۷‬,‭‌ک۴۶،‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اثرات روانی و جسمی مواد اعتیادآور
تهران انتشارات رسانه تخصصی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۲۸‬,‭‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درمان ناهنجاریهای روانی در کودکان ، نوجوانان و خانواده ها
یونسی ، جلال ، ۱۳۴۰- ؛  تهران انتشارات رسانه تخصصی : دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۵‬,‭‌ی۹د۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل مهارتهای زندگی :روشهای مقابله با اضطراب ، افسردگی ، تنهایی و...
کلینک ، کریس لین ، ۱۹۴۴ - م ؛  تهران رسانه تخصصی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۳۵‬,‭‌ک۸‌م۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع مشاوره در سوء مصرف مواد مخدر پیشگیری و درمان
لوئیس ، جودیت ، م - ۱۹۳۹ ؛  تهران انتشارات رسانه تخصصی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ل۹ر۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ایدز طاعون قرن :خلاصه مقالات دومین همایش ایدز از دانایی تا توانایی
همایش ایدز از دانایی تا توانایی ( دومین : ۱۳۸۵) ؛  تهران رسانه تخصصی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۴۴‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری و اعتیاد
تهران انتشارات رسانه تخصصی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌پ۳۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کاربردی شامل دادخواست - اظهارنامه - شکواییه
ابراهیم قزوینی ، محمد، ۱۳۶۰- ؛  تهران رسانه تخصصی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۵۸‬,‭‌ف‍لا۲‌ح۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پایه های زیستی اعتیاد :ویژه ی ششمین کنگره سالیانه پایه های زیستی اعتیاد
تهران انتشارات رسانه تخصصی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ک۸۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و آسیب شناسی خانواده : رویکرد مددکاری اجتماعی به مسایل و آسیب های جامعه ای
آقابخشی ، حبیب ، ۱۳۲۴- ؛  تهران انتشارات رسانه تخصصی : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭آ۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک