پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : رض‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
ای‍دز
ب‍ورک‍ی‍ن‍اف‍اس‍و
ج‍ن‍ب‍ش‌ ع‍دم‌ ت‍ع‍ه‍د
م‍ح‍دوی‍ت‌ ه‍ا
م‍ح‍ی‍ط غ‍ن‍ی‌
م‍ع‍ت‍ادان‌
م‍واد م‍خ‍در
ه‍لال‌ اح‍م‍ر
ک‍ودک‍ان‌ خ‍ارج‌ از چ‍رخ‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌
 
پدیدآور:
اش‍رف‌ ن‍ظری‌، ع‍ل‍ی‌
اک‍ب‍ری‌، پ‍رس‍ت‍و
ج‍ع‍ف‍رزاده‌، س‍ع‍ی‍ده‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ ب‍ری‍س‌، پ‍روی‍ز
ج‍ع‍ف‍ری‌، س‍م‍ی‍ه‌
ج‍وادی‌ زارع‌، ص‍اب‍ر
رح‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
رض‍ای‍ی‌ ن‍س‍ب‌، م‍س‍ع‍ود
رض‍ای‍ی‌، ع‍ب‍اس‌،- ۱۳۳۵
رض‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
رض‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر، ۱۳۵۰-
ع‍ب‍دی‌، ع‍ی‍س‍ی‌
 
ناشر:
ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ه‍لال‌ اح‍م‍ر، س‍ازم‍ان‌ ج‍وان‍ان‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌، س‍ن‍ج‍ش‌ و اس‍ن‍اد، ن‍ش‍ر ج‍م‍ه‍ور ای‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍م‍دن‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ خ‍راس‍ان‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ ( آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌)
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
م‍ه‍دی‌ ب‍ورون‍ی‌aدان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ داری‍وش‌
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آماری و عملکرد سال ۱۳۷۶
ایران .خراسان ، سازمان بهزیستی ، معاونت فرهنگی و پیشگیری ، مرکز پذیرش وپیگیری معتادین خودمعرف و مراکز بازپروری ، گروه درمانی ؛  خراسان سازمان بهزیستی خراسان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۳۴۶گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بورکینافاسو
رضایی ، علی اکبر، ۱۳۵۰- ؛  تهران وزارت امور خارجه ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭DT‬,‭۵۵۵/۲۲‬,‭ر۶‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ایدز
رضایی ، عباس ،- ۱۳۳۵ ؛  اصفهان مهدی بورونی aدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۰۷‬,‭ر ۶‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
مواد مخدر و بررسی آن در فقه اسلامی
رضایی نسب ، مسعود ؛  ازاد اسلامی - واحد جیرفت ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۷۸۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش فعالیت های بشر دوستانه اعضاء سازمان جوانان هلال احمر سراسر کشور ( در سه شاخه امور جوانان ، دانشجویی ، دانش آموزی )به مناسبت ۵ تیر ماه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر
جمعیت هلال احمر، سازمان جوانان ؛  تهران جمعیت هلال احمر، سازمان جوانان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۶۴۳گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جنبش عدم تعهد در گذر تاریخ
عبدی ، عیسی ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۴۴۵۳۱۰۴،آدرس ناشر :تهران دانشگاه جنوبی پلاک 83 ریاست جمهوری ، مرکز پژوهش ، سنجش و اسناد، نشر جمهور ایران ، انتشارات فرهنگ و تمدن   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۳۱۳/۳‬,‭‌ع۲۴‌ج۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی جامعه شناختی تلقی مردم از پدیده مصرف مواد مخدر و ارزیابی آنها از آینده آن
دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، مرکز تحقیقات ، آموزش و قناوری اطلاعات ؛  تهران موسسه داریوش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۶۲۸ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت مهارت های زندگی دانش آموزان و کودکان خارج از چرخه تحصیل
جعفرزاده ، سعیده ؛  پیام نور واحد بناب علوم انسانی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۷۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر محیط غنی بر نقایص یادگیری و حافظه فضایی ، حافظه شناخت اشیا و حساسیت حرکتی ناشی از درمان نگهدارنده با متادون در موش های صحرایی محروم از مورفین
اکبری ، پرستو ؛  سمنان روانشناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۴۴۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه ی سرمایه روان شناختی ، منابع حمایتی و باورهای دینی با گرایش به مصرف مواد در دانش آموزان
جوادی زارع ، صابر ؛  محقق اردبیلی علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۴۸۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثر بخشی درمان گروهی شناختی - رفتاری و درمان گروهی برپایه پذیرش و تعهد برکیفیت زندگی ، خودکارامدی ، تنظیم شناختی هیجان و کاهش علائم اختلال مصرف مواد در مبتلایان مصرف کننده مواد محرک ( مت آمفتامین )
رحیمی ، علی ؛  آزاد اسلامی واحد مرودشت
شماره راهنما: ۱۴۹۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
آسیب شناسی جزائی قرص های جایگزین مواد مخدر( مطالعه موردی کارخانجات شهر قزوین )
رضایی ، علی ؛  آزاد اسلامی قزوین علوم و تحقیقات   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۵۲۳پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی امکانات ، ظرفیت ها و توانایی های دستگاه های فرهنگی در پیشگیری ، درمان و مبارزه با گسترش مواد مخدر در سطح استان آذربایجان شرقی
اشرف نظری ، علی ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش ( آذربایجان شرقی )   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۸۷۱ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه سرسختی روانشناختی و جهت گیری مذهبی در معتادان گمنام و معتادان مراکز سرپایی
جعفری ، سمیه ؛  محقق اردبیلی علوم تربیتی و روانشناسی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۶۲۵پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
آیین دادرسی کیفری افتراقی جرائم مواد مخدر
جعفری بریس ، پرویز ؛  آزاد اسلامی واحد اردبیل ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۵۱۰پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک