پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : رض‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍لال‌ خ‍واب‌
اس‍ت‍رات‍ژی‌ م‍ب‍ارزه‌
اع‍ت‍ی‍اد
ال‍ک‍ل‍ی‍س‍م‌
ت‍ع‍ل‍ی‍م‍ات‌ دی‍ن‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ن‍ب‍ش‌ ع‍دم‌ ت‍ع‍ه‍د
ج‍ن‍ب‍ش‌ ع‍دم‌ ت‍ع‍ه‍د -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
داروه‍ا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ -- س‍ب‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ح‍ی‍ط غ‍ن‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در
م‍وادم‍خ‍در
 
پدیدآور:
اک‍ب‍ری‌، پ‍رس‍ت‍و
رض‍ای‍ی‌ ن‍ی‍اس‍ر، آس‍ی‍ه‌
رض‍ای‍ی‌، س‍ی‍داح‍م‍د
رض‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
رض‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ع‍ب‍دی‌، ع‍ی‍س‍ی‌
لاری‌، م‍رج‍ان‌
ل‍ت‍ی‍ری‌، دن‌
ک‍م‍ال‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د
گ‍ی‍دن‍ز، آن‍ت‍ون‍ی‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دب‍ی‍ر خ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌، س‍ن‍ج‍ش‌ و اس‍ن‍اد، ن‍ش‍ر ج‍م‍ه‍ور ای‍ران‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌، س‍ن‍ج‍ش‌ و اس‍ن‍اد، ن‍ش‍ر ج‍م‍ه‍ور ای‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍م‍دن‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ ( م‍رک‍زی‌ )
س‍ع‍اد
ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
م‍وس‍س‍ه‌ داری‍وش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع مصرف موادمخدر دربین دانشجویان مذکر مقاطع تحصیلی کارشناسی ودکتری ،ورودی سال (۱۳۷۴-۷۵ )دانشگاههای علوم پزشکی ودانشگاههای تهران ،شهید بهشتی اصفهان ، شیراز،تبریزومشهد
رضایی ، سیداحمد ؛  تهران ۱۳۷۹-۸۰
شماره راهنما: ۲۰۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر استراتژی کاهش تقاضا (ابعاد تجربی و نظری )
رضایی ، محمد ؛  تهران دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۹‬,‭ر۶د۴‬,‭۱۳۸۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مسائل محوری در نظریه اجتماعی
گیدنز، آنتونی ؛  تهران سعاد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۰۶‬,‭‌گ ۹‌م۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه اسلامی ۱( کلیه رشته ها )گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور
تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۷/۷‬,‭‌س۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جنبش عدم تعهد در گذر تاریخ
عبدی ، عیسی ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۴۴۵۳۱۰۴،آدرس ناشر :تهران دانشگاه جنوبی پلاک 83 ریاست جمهوری ، مرکز پژوهش ، سنجش و اسناد، نشر جمهور ایران ، انتشارات فرهنگ و تمدن   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۳۱۳/۳‬,‭‌ع۲۴‌ج۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقاله شناسی جنبش عدم تعهد( سیری بر آراء و دیدگاه های پژوهشگران علمی کشور)
تهران bتلفن ناشر : ۶۴۴۵۳۱۰۴،آدرس ناشر :تهران دانشگاه جنوبی پلاک ۳۸ ریاست جمهوری ، مرکز پژوهش ، سنجش و اسناد، نشر جمهور ایران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۳۱۳/۳‬,‭‌م۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های سوء مصرف مواد مخدر
لتیری ، دن ؛  تهران انتشارات جامعه و فرهنگ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ل۹۴‌ن۶‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی شیوع مصرف موادمخدر در جمعیت شهرک احمدآباد مستوفی ( شهرستان اسلامشهر)
کمالی نیا، محمد ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۳۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی جامعه شناختی تلقی مردم از پدیده مصرف مواد مخدر و ارزیابی آنها از آینده آن
دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، مرکز تحقیقات ، آموزش و قناوری اطلاعات ؛  تهران موسسه داریوش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۶۲۸ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای کیفیت خواب و عوامل موثر بر آن در معتادین کراک قبل و بعد از مداخله دو شیوه درمان نگهدارنده با متادون و درمان ایمان مدار-پرهیز مدار
رضایی نیاسر، آسیه ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش ( مرکزی )   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۲۷۳ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر محیط غنی بر نقایص یادگیری و حافظه فضایی ، حافظه شناخت اشیا و حساسیت حرکتی ناشی از درمان نگهدارنده با متادون در موش های صحرایی محروم از مورفین
اکبری ، پرستو ؛  سمنان روانشناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۴۴۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه اثر محیط غنی بر رفتارهای شبه اضطرابی ، افسردگی و مصرف اختیاری مورفین بدنبال درمان نگهدارنده با متادون در موش های صحرایی محروم از مورفین
لاری ، مرجان ؛  سمنان روانشناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۴۴۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
آسیب شناسی جزائی قرص های جایگزین مواد مخدر( مطالعه موردی کارخانجات شهر قزوین )
رضایی ، علی ؛  آزاد اسلامی قزوین علوم و تحقیقات   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۵۲۳پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک