پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : رض‍ای‍ی‌ ن‍ی‍اس‍ر، آس‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
based treatment
اخ‍ت‍لال‌ خ‍واب‌
 
پدیدآور:
رض‍ای‍ی‌ ن‍ی‍اس‍ر، آس‍ی‍ه‌
 
ناشر:
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ ( م‍رک‍زی‌ )
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای اختلالات خواب در معتادان قبل و بعد از مداخله دو شیوه درمان نگهدارنده با متادون و درمان اجتماع محور(ایمان مدار و پرهیز مدار)
رضایی نیاسر، آسیه ؛  دانشگاه پیام نورمرکز تهران ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۷۹۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای کیفیت خواب و عوامل موثر بر آن در معتادین کراک قبل و بعد از مداخله دو شیوه درمان نگهدارنده با متادون و درمان ایمان مدار-پرهیز مدار
رضایی نیاسر، آسیه ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش ( مرکزی )   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۲۷۳ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک