پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : رف‍ی‍ع‍ی‌ف‍ر، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۴۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ای‍دز
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌
ح‍وادث‌
خ‍ش‍ون‍ت‌
خ‍ش‍ون‍ت‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
دخ‍ان‍ی‍ات‌ -- اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
س‍لام‍ت‍ی‌
س‍ی‍گ‍ار ک‍ش‍ی‍دن‌
م‍واد م‍خ‍در
ورزش‌
 
پدیدآور:
اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
رف‍ی‍ع‍ی‌ف‍ر، ش‍ه‍رام‌
رف‍ی‍ع‍ی‌ف‍ر، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۴۶-
 
ناشر:
ت‍ن‍دی‍س‌
م‍ه‍ر راوش‌
م‍ه‍رراوش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گزارش جهانی خشونت و سلامت
سازمان بهداشت جهانی ژنو ؛  تهران تندیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۱۱۶‬,‭‌گ۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دخانیات و کافئین :لذت های روزمره ، چالش های روزمره
رفیعی فر، شهرام ؛  تهران bتلفن ناشر : ۳۳۳۱۸۳۰۰،آدرس ناشر :پیروزی - صد دستگاه - کوچه اسکندر - بن بست سیفی - پلاک 62 مهر راوش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۴۵‬,‭ر۷د۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آئین تندرستی
اصفهانی ، محمدمهدی ؛  تهران تندیس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۷۶/۵‬,‭‌ف‍لا۶آ۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری نوین ویژه مدیران ، دبیران و مشاوران دبیرستان های کشور
رفیعی فر، شهرام ، ۱۳۴۶- ؛  تهران مهر راوش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۷۵‌پ۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زندگی بهتر :ارتقای سلامت و تغییر عادت ها
رفیعی فر، شهرام ، ۱۳۴۶- ؛  تهران مهر راوش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۷۶‬,‭ر۷ز۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه سالم چالش خوردن برای ارتقای سلامت
رفیعی فر، شهرام ، ۱۳۴۶- ؛  تهران مهر راوش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۴‬,‭ر۷۴‌ت۷‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مواد :مصرف ، مصرف نامناسب و سوءمصرف
رفیعی فر، شهرام ، ۱۳۴۶- ؛  تهران مهر راوش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۷۵‌م۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زندگی عاری از خطر آسیبهای عمدی و غیرعمدی
رفیعی فر، شهرام ، ۱۳۴۶- ؛  تهران مهرراوش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۷۵‬,‭ر۷ز۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
زندگی عاری از خطر اختلالات روانی
تهران مهرراوش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭ز۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
زندگی عاری از خطر ایدز
تهران مهرراوش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۴۴‬,‭‌ف‍لا۹،ز۸۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
زندگی عاری از خطر : تغذیه ناسالم
رفیعی فر، شهرام ، ۱۳۴۶- ؛  تهران مهرراوش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۴‬,‭ر۷۴ز۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
زندگی عاری از خطر : دخانیات
رفیعی فر، شهرام ، ۱۳۴۶- ؛  تهران مهرراوش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭ر۷ز۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
زندگی عاری از خطر اعتیاد
رفیعی فر، شهرام ، ۱۳۴۶- ؛  تهران مهرراوش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۷۵ز۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
زندگی عاری از خطر بی تحرکی
تهران مهرراوش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۳۴۱‬,‭ز۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از خشونت :ایجاد محیطی امن و سالم
رفیعی فر، شهرام ، ۱۳۴۶- ؛  تهران مهر راوش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۸۶‬,‭ر۷‌پ۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تناسب اندام :ارتقای سلامت از طریق ورزش
رفیعی فر، شهرام ، ۱۳۴۶- ؛  تهران مهر راوش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۳۴۱‬,‭ر۷‌ت۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روابط سالم :ارتباط موثر با دوستان ، خانواده و همسر
رفیعی فر، شهرام ، ۱۳۴۶- ؛  تهران مهر راوش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۴،ر۷‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک