پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : رن‍ج‍ب‍ر، م‍ق‍ص‍ود، ۱۳۵۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ۱۳۵۹. -
 
پدیدآور:
رن‍ج‍ب‍ر، م‍ق‍ص‍ود، ۱۳۵۱-
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ملاحظات امنیتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
رنجبر، مقصود، ۱۳۵۱- ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۵۰‬,‭ر۸۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک