پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‌درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
م‍ش‍اوره‌ گ‍روه‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍ن‍ه‍ائ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
ث‍ن‍ائ‍ی‌، ب‍اق‍ر، ۱۳۲۴-
ف‍ل‍ورس‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌ ج‌
ل‍ی‍اق‍ت‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌، - ۱۳۱۱
ل‍ی‍اق‍ت‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌،۱۳۱۱-
ن‍ی‍ک‍زاد، م‍ح‍م‍ود،- ۱۳۱۳
ی‍ال‍وم‌، اروی‍ن‌ دی‌
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ژه‌
پ‍ی‍غ‍ام‌ دان‍ش‌
چ‍ه‍ر
ک‍رج‌:دری‍ای‌ ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌؛ ت‍ه‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا
ک‍ن‍ک‍اش‌
ک‍ی‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گروه درمانی معتادان ( مقدمه ای بر دینامیک گروهی معتادان )
لیاقت ، غلامعلی ،۱۳۱۱- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ل۹‌گ۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی و مشاوره گروهی
ثنائی ، باقر، ۱۳۲۴- ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ت۹ر۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول مشاوره گروهی ( در اصلاح نگرش و تغییر رفتار)
نیکزاد، محمود،- ۱۳۱۳ ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۵،‌ن۹۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی گروهی :مباحث نظری و کاربردی
یالوم ، اروین دی ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ی۲ر۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گروه درمانی در سوء مصرف مواد :راهنمای کار گروهی با معتادین
فلورس ، فیلیپ ج ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۹۱۳۱۰۰۵۱۲۹ - ۲۲۰۸۷۱۱ ،آدرس ناشر :اصفهان ، خ . فردوسی ، خ . منوجهری ، مجمر ... پیغام دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ف۸‌گ۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گروه درمانی برای سوءمصرف کنندگان مواد :راهنمای درمان مبتنی بر مراحل تغییر
اصفهان bتلفن ناشر : ۶۲۵۸۰۴۹ ۰۳۱۱ ،آدرس ناشر :اصفهان ، سه راه حکیم نظامی ، ابتدای خیابان ارتش . کنکاش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌گ۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گروه درمانی معتادان ( مقدمه ای بر دینامیک گروهی معتادان )
لیاقت ، غلامعلی ، - ۱۳۱۱ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ل۹‌گ۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گروه درمانی اعتیاد :کاربست فرا روش شناسی اروینگ گافمن
تنهائی ، حسین ابوالحسن ؛  کرج :دریای تنهایی ؛ تهران ، انتشارات بهمن برنا   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ت۹‌گ۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک