پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : روان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
addiction tendency
behavioral therapy is effective in treatment of methamphetamine dependence prevention of relapse
female high school student
relapse prevention
validity
اع‍ت‍ی‍اد
ان‍ج‍م‍ن‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ گ‍م‍ن‍ام‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ روان‍ی‌
ت‍ن‍ظی‍م‌ ه‍ی‍ج‍ان‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
س‍ازگ‍اری‌
م‍ش‍اوره‌
م‍واد ن‍ی‍روزا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ -- درم‍ان‌
ن‍گ‍رش‌ (روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -- رش‍د
ک‍ودک‍ان‌ پ‍ی‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ داروی‍ی‌
 
پدیدآور:
آدرم‌، م‍ه‍دی‍ه‌
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ح‍ل‍ی‍م‍ه‌
اع‍ظم‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
ب‍روی‍ن‌، ک‍ری‍س‌
ت‍اج‍ری‌، ب‍ی‍وک‌
ح‍داد رح‍م‍ان‍ی‌ ، م‍ج‍ی‍د
دلاور، ع‍ل‍ی‌
زم‍ان‍ی‌ ق‍ره‌ ن‍ژاد ن‍وغ‍ان‍ی‌ ، س‍ارا
س‍اپ‍ی‍ن‍گ‍ت‍ون‌، ان‍درو، ۱۹۴۳-
ل‍ک‍ا، پ‍درو
م‍ای‍ر، اس‍ک‍ات‌. ، ۱۹۵۵ - م‌
م‍دن‍ی‌، پ‍گ‍اه‌
م‍ری‌ م‍اردن‌ و لاس‍ک‍وئ‍ز
م‍ش‍رف‍ی‍ان‌ دوس‍ت‌، م‍ه‍دی‌
م‍ه‍ری‍ار، ام‍ی‍ره‍وش‍ن‍گ‌، ۱۳۱۵-
وزی‍ری‌ ، ش‍ه‍رام‌.۱۳۴۲-
ک‍وری‌، م‍اری‍ان‌اش‍ن‍ای‍در، ۱۹۴۲ - م‌
ک‍ی‍پ‍ارت‌ ، ا.ی‍وت‌
گ‍ل‍دن‍ب‍رگ‌، آی‍ری‍ن‌، ۱۹۳۴ - م‌
 
ناشر:
روان‌
روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
روان‌ پ‍وی‍ا
ش‍اس‍وس‍ا. ؛ ت‍ه‍ران‌، وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، دف‍ت‍ر س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، اداره‌ س‍لام‍ت‌ روان‌، ؛ س‍ن‍ن‍دج‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌، م‍رک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‌، گ‍روه‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ا
ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ت‍ری‍ت‍ی‌ و روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍رک‍ز ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ روان‌ ک‍ودک‌
ن‍ش‍ر روان‌
ن‍ش‍ر روان‌ پ‍وی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی
ساپینگتون ، اندرو، ۱۹۴۳- ؛  [تهران ] نشر روان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۳۵‬,‭‌س۲‌ب۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد :پیشگیری و درمان
مهریار، امیرهوشنگ ، ۱۳۱۵- ؛  تبریز نشر روان پویا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۸۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گروه درمانی
کوری ، ماریان اشنایدر، ۱۹۴۲ - م ؛  تهران روان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ک۹‌گ۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خانواده درمانی
گلدنبرگ ، آیرین ، ۱۹۳۴ - م ؛  تهران روان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌گ۷۸‌خ۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بنیادهای شناختی روانشناسی بالینی
بروین ، کریس ؛  تبریز روان پویا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۷۳‬,‭‌ش۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
الگوهای رشد کودک
کیپارت ، ا.یوت ؛  مشهد مرکز توانبخشی روان کودک   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۱‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روش تنظیم و گزارش پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی ( رساله ها و پایان نامه های تحصیلی )
وزیری ، شهرام .۱۳۴۲- ؛  تهران روان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭و۴ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گروه درمانی معتادان ( راهنمای شیوه درمانی مراحل تغییر)
مری ماردن و لاسکوئز ؛  تهران روان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌گ۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کودکان پیش دبستانی و سوء مصرف مواد :راهبردهایی برای پیشگیری و مداخله
لکا، پدرو ؛  تهران روان سنجی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ک۹‌ل۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مهارت های مشاوره
مایر، اسکات . ، ۱۹۵۵ - م ؛  تهران روان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۵،‌ف‍لا۲۵۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقیاس های سنجش نگرش
دلاور، علی ؛  تهران روان   ، ، ۱۳۹۱ .
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۲۷‬,‭د۸‌م ۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه هوش معنوی و عمل به باورهای دینی با گرایش به اعتیاد در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان لردگان
مشرفیان دوست ، مهدی ؛  بیرجند علوم تربیتی و روان شناسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۸۶۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه میزان سازگاری اجتماعی ، امید و رضایت از زندگی در اعضای گروه های گمنام و مراجعان به کلینیک های ترک اعتید در شهر مشهد
حداد رحمانی ، مجید ؛  علامه طباطبایی روان شناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۸۷۰پ‌ غ‍ی‍ر چ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر مداخلات روانی مبتنی بر مراحل تغییر بر پیشگیری از عدد در مصرف کنندگان کراک
مدنی ، پگاه ؛  دانشگاه الزهرا علوم تربیتی و روان شناسی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۸۷۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط بین ویژگیهای شخصیت و سبک های دلبستگی با گرایش به مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال تحصیلی ۱۳۸۸-۸۹
آدرم ، مهدیه ؛  آزاد اسلامی علوم تریتی و روان شناسی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۹۲۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
ساخت و اعتباریابی مقیاس خودکارآمدی پرهیز از سیگار در دانشجویان دانشگاه بیرجند
ابراهیمی ، حلیمه ؛  بیرجند علوم تربیتی و روان شناسی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۹۴۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر درمان شناختی - رفتاری بر درمان معتادین به شیشه
تاجری ، بیوک ؛  آزاد اسلامی روان شناسی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۸۲۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر بر آمادگی گرایش به اعتیاد در دانش آموزان دختر دبیرستان دولتی شهر تهران
زمانی قره نژاد نوغانی ، سارا ؛  علامه طباطبایی روان شناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۸۵۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل فرایند گراس بر کاهش خشم و تکانشگری در افراد وابسته به مواد مخدر
اعظمی ، یوسف ؛  علامه طباطبایی روان شناسی و علوم تربیتی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۸۵۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آموزش همگانی سلامت روان [ مجموعه مقالات ]
کاشان شاسوسا. ؛ تهران ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، دفتر سلامت روانی اجتماعی ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، اداره سلامت روان ، ؛ سنندج ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان ، مرکز بهداشت ، گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری ها   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۹۰،/آ۲،آ۸۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2