پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌( اس‍لام‌)
خ‍ان‍واده‌ -- ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
روان‍ک‍اوی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
آن‍اس‍ت‍ازی‌، آن‌، ۱۹۰۸-
آی‍زن‍ک‌، ه‍ان‍س‌ ی‍ورگ‍ن‌، ۱۹۱۶-
ات‍ک‍ی‍ن‍س‍ون‌، ری‍ت‍ا
ب‍ران‍دن‌، ن‍ات‍ان‍ی‍ل‌
ح‍ی‍دری‌، اک‍رم‌
دادس‍ت‍ان‌، پ‍ری‍رخ‌، ۱۳۱۲-
داع‍ی‌، ص‍ف‍ر
ش‍ول‍ت‍س‌، دوآن‌
ش‍ی‍ف‍رز، ج‍اس‍ت‍وس‌ ج‍ول‍ی‍وس‌، ۱۹۰۷-
ع‍ظی‍م‍ی‌، س‍ی‍روس‌
غ‍ف‍اری‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۲۹-
ف‍روی‍د، زی‍گ‍م‍ون‍د، ۱۸۵۶- ۱۹۳۹
ق‍ل‍ی‌زاده‌، ف‍رض‌ال‍ل‍ه‌
م‍ع‍ان‍ی‌، ای‍رج‌، ۱۳۲۰-
ن‍اظر، م‍ی‍ن‍ا
ک‍ارن‍گ‍ی‌، دی‍ل‌، ۱۸۸۸- ۱۹۵۵
ک‍اس‍ت‍ل‍و، ت‍ی‍م‍وت‍ی‌
ک‍دی‍ور، پ‍روی‍ن‌، ۱۳۲۳-
ک‍ری‍م‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۴-
 
ناشر:
آزاده‌
اح‍رار
اس‍اطی‍ر، پ‍ی‍م‍ان‌، ارم‍غ‍ان‌
اطلاع‍ات‌
ان‍ت‍ش‍ار
اک‍رم‌ (گ‍ی‍ت‍ی‌) ح‍ی‍دری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
رش‍د
زری‍ن‌
ش‍رق‌
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍ن‍ش‍ور ام‍ی‍د
ن‍ش‍ر ص‍ف‍ار
ن‍ش‍ر پ‍ی‍ام‌ م‍ه‍دی‌(ع‍ج‌)
ن‍ش‍ر ژرف‌
پ‍ی‍ون‍د
ی‍ادآوران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی رشد و اختلالات روانی رایج در کودکان
حیدری ، اکرم ؛  اکرم (گیتی ) حیدری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۱‬,‭‌ح۹ر۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
انتخاب عاقلانه :زندگی عاشقانه
غفاری ، مسعود، ۱۳۲۹- ؛  تهران یادآوران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۴‬,‭‌خ۲‌غ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
الگوهای تربیت اجتماعی :رهنمودهای مهم تربیتی در قالب تمثیل و حکایت
کریمی نیا، محمدعلی ، ۱۳۳۴- ؛  قم نشر پیام مهدی (عج )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۳/۴‬,‭‌ک۴‌ف‍لا۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق و آمار در روان شناسی و علوم انسانی
داعی ، صفر ؛  تهران پیوند   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭د۲ر۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ روانشناسی نوین
شولتس ، دوآن ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۰-۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۹۵‬,‭‌ش۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به روان شناسی
اتکینسون ، ریتا ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۱‬,‭‌ف‍لا۲د۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی حرمت نفس :یک مفهوم جدید از حرمت نفس ،...
براندن ، ناتانیل ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۷/۵‬,‭‌ع۴‌ب۳۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کلیات روانشناسی
قلی زاده ، فرض الله ؛  تبریز احرار   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۸‬,‭‌ف۲‌ق۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی زندگی روزمره
فروید، زیگموند، ۱۸۵۶- ۱۹۳۹ ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭‌ف۴۸آ۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی بهزیستی
معانی ، ایرج ، ۱۳۲۰- ؛  تهران زرین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۸‬,‭‌ف۲‌م۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مباحث اساسی در روانشناسی ( رفتارشناسی )
عظیمی ، سیروس ؛  تهران نشر صفار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۸‬,‭‌ف۲‌ع۶۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
واقعیت و خیال در روانشناسی
آیزنک ، هانس یورگن ، ۱۹۱۶- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۴۵‬,‭آ۹و۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سیر پژوهش در روان آدمی :روان شناسی ، روان کاوی ، روان پزشکی از گذشته تا کنون
شیفرز، جاستوس جولیوس ، ۱۹۰۷- ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۹۵‬,‭‌ش۹۵‌س۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات در روان شناسی
کدیور، پروین ، ۱۳۲۳- ؛  تهران منشور امید   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۴۹‬,‭‌ک۴‌م۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا نوجوانی
دادستان ، پریرخ ، ۱۳۱۲- ؛  [تهران ] نشر ژرف   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭د۲ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی نابهنجاری
کاستلو، تیموتی ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ک۲۵ر۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی افراد غیرعادی و بیماران روانی
ناظر، مینا ؛  تهران شرق   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭‌ن۲ر۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روان آزمایی
آناستازی ، آن ، ۱۹۰۸- ؛  تهران دانشگاه تهران . موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭آ۸ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آیین دوست یابی
کارنگی ، دیل ، ۱۸۸۸- ۱۹۵۵ ؛  تهران اساطیر، پیمان ، ارمغان   ،
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شناخت و عاطفه :جنبه های بالینی و اجتماعی
سمینار میان دانشگاهی سیستم های هوشمند( شانزدهمین :۱۳۷۵ : تهران ) ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱۱‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9