پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ح‍راف‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ان‍ب‍وه‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ -- س‍ب‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
زن‍ان‌ -- ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌درم‍ان‍ی‌
طب‍ق‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ورزش‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
آرون‍س‍ون‌، ال‍ی‍وت‌
ازک‍م‍پ‌، اس‍ت‍ی‍وارت‌
اس‍ک‍ات‌، م‍ای‍ک‌، ۱۹۴۸-
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ه‍ادی‌
رح‍م‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
س‍ت‍وده‌، ه‍دای‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۹-
ش‍ری‍ف‍ی‌، ح‍س‍ن‌پ‍اش‍ا
ش‍ی‍خ‍اون‍دی‌، داور، ۱۳۱۲-
ل‍وب‍ون‌، گ‍وس‍ت‍او، ۱۸۴۱- ۱۹۳۱
م‍ع‍ان‍ی‌، ای‍رج‌، ۱۳۲۰-
م‍ع‍دن‌ک‍ن‌، ای‍ران‍دخ‍ت‌
م‍ه‍رآرا، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۱۴-
ه‍ال‍ب‍واک‍س‌، م‍ودی‍س‌، ۱۸۷۷- ۱۹۴۵
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۱-
ک‍اک‍رن‌، ری‍م‍ون‍د
ک‍لای‍ن‌ب‍رگ‌، ات‍و، ۱۸۹۹-
گ‍وروی‍چ‌، ژرژ، ۱۸۹۴- ۱۹۶۵ . وی‍راس‍ت‍ار
 
ناشر:
آوای‌ ن‍ور
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
رش‍د
روش‍ن‍گ‍ران‌
زری‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍خ‍ن‌
س‍ی‍ن‍ا
م‍اری‍ه‌
م‍ه‍رداد
ن‍ش‍ر اش‍اره‌
ن‍ش‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌
ن‍ش‍ر م‍رن‍دی‍ز: م‍ح‍ق‍ق‌
ن‍ش‍ر پ‍ارس‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی بهزیستی
معانی ، ایرج ، ۱۳۲۰- ؛  تهران زرین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۸‬,‭‌ف۲‌م۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آماری در علوم رفتاری
شریفی ، حسن پاشا ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ش۴ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مسائل روانشناسی جمعی و روان شناسی اجتماعی
گورویچ ، ژرژ، ۱۸۹۴- ۱۹۶۵ . ویراستار ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۱‬,‭‌گ۹‌م۵‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نقش ورزش در جلوگیری از انحرافات اخلاقی جوانان
معدن کن ، ایراندخت ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۰۶/۵‬,‭‌م۶‌ن۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب زن
حسینی ، هادی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۴/۵‬,‭‌ح۵۴‌ک۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
استنباط آماری در پژوهش رفتاری
هومن ، حیدرعلی ، ۱۳۱۱- ؛  [تهران ] نشر پارسا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آمار توصیفی در علوم رفتاری
هومن ، حیدرعلی ، ۱۳۱۱- ؛  تهران نشر پارسا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‍ه۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اجتماعی بیماری های روانی
کاکرن ، ریموند ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵‬,‭‌ک۲‌م۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آماری در روانشناسی ، علوم تربیتی و اجتماعی ( آمار توصیفی و استنباطی )
شریفی ، حسن پاشا ؛  تهران نشر اشاره   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ش۴ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی اجتماعی
ستوده ، هدایت الله ، ۱۳۱۹- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۱‬,‭‌س۲د۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طرح روانشناسی طبقات اجتماعی
هالبواکس ، مودیس ، ۱۸۷۷- ۱۹۴۵ ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۶۰۹‬,‭‍ه۲ط۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی اجتماعی معاصر
رحمتی ، محمدصادق ؛  قم سینا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۱‬,‭ر۳ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی اجتماعی
کلاین برگ ، اتو، ۱۸۹۹- ؛  تهران , تهران نشر اندیشه , اندیشه   ، ۱۳۷۰ , ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۱‬,‭‌ک۸ر۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
زمینه روان شناسی اجتماعی
مهرآرا، علی اکبر، ۱۳۱۴- ؛  تهران مهرداد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۱‬,‭‌م۹ز۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی اجتماعی کاربردی
ازکمپ ، استیوارت ؛  مشهد انتشارات آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۱‬,‭‌ف‍لا۴ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی انحرافات :آسیب شناسی جامعوی
شیخاوندی ، داور، ۱۳۱۲- ؛  [مشهد] نشر مرندیز: محقق   ، [۱۳۷۹]
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭‌ش۹‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی توده ها
لوبون ، گوستاو، ۱۸۴۱- ۱۹۳۱ ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۸۱‬,‭‌ل۹ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی انحرافات :مسائل جامعوی
شیخاوندی ، داور، ۱۳۱۲- ؛  مشهد نشر مرندیز: محقق   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭‌ش۹‌ج۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
رویکردی رفتاری - شناختی نسبت به مشکلات درمان جویان
اسکات ، مایک ، ۱۹۴۸- ؛  تهران ماریه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی اجتماعی
آرونسون ، الیوت ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۳۳‬,‭آ۴ر۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3