پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ت‍رک‌
رف‍ت‍ار
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ت‍ن‍درس‍ت‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ت‍اد، ج‍ودی‍ت‌
س‍اراف‍ی‍ن‍و، ادوارد
ش‍ام‍ل‍و، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۰۸-
ع‍ری‍ض‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۳۸-
ف‍ی‍رس‌، ج‍ری‌
ف‍ی‍رس‌،ج‍ری‌yrreJ .E ,serahP.
ل‍ی‍ن‍زی‌
م‍اژروت‌، گ‍ی‍ل‍ن‌
م‍ع‍ان‍ی‌، ای‍رج‌، ۱۳۲۰-
ه‍ب‍ن‌، ن‍ان‍س‍ی‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
دان‍ژه‌
درج‌
راه‍گ‍ش‍ا
رش‍د
زری‍ن‌
ن‍ش‍ر ش‍ی‍داس‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی بهزیستی
معانی ، ایرج ، ۱۳۲۰- ؛  تهران زرین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۸‬,‭‌ف۲‌م۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تربیت رفتاری بالینی
ماژروت ، گیلن ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۹۹‬,‭‌م۲ر۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بالینی بزرگسال ( فرایند تشخیص و درمان )
لینزی ؛  تهران درج   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ل۹ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بالینی
شاملو، سعید، ۱۳۰۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ش۲ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بالینی :به ضمیمه پرسشها و پاسخهای چهارگزینه ای همراه با پرسشهای تشریحی
فیرس ، جری ؛  تهران نشر شیداسب   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ف۹ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درمان شناختی اعتیاد به موادمخدر
شیراز راهگشا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭د۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی سلامت
سارافینو، ادوارد ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭R‬,‭۷۲۶/۷‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روش های کاربردی پژوهش در روان شناسی بالینی و مشاوره
عریضی ، حمیدرضا، ۱۳۳۸- ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷/۸‬,‭‌ع۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول روان شناسی بالینی و مشاوره
تاد، جودیت ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ت۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ارزیابی عصب - روانشناختی
هبن ، نانسی ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۸۶/۶‬,‭‌ه ۲‌م۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی بالینی :مفاهیم ، روش هاو حرفه
فیرس ،جری yrreJ .E ,serahP. ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ف۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک