پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -- رووس‌ م‍طال‍ب‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -- م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
آزاد، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۶-
اول‍ت‍م‍ن‍ز، ت‍ام‍س‌
دادس‍ت‍ان‌، پ‍ری‍رخ‌، ۱۳۱۲-
دی‍وی‍س‌، درک‌ راس‍ل‌
راو، ک‍لارن‍س‌
ش‍ام‍ل‍و، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۰۸-
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۸-
ف‍رزاد، پ‍روی‍ن‌( ب‍ی‍رج‍ن‍دی‌)
ف‍ی‍ش‌، ف‍ران‍ک‌ ج‍ی‍م‍ز
ل‍ف‌، ج‍ول‍ی‍ان‌
ن‍اظر، م‍ی‍ن‍ا
ک‍اس‍ت‍ل‍و، ت‍ی‍م‍وت‍ی‌
ک‍راز، ژاک‌seuqcaj ,ezarroC
ک‍ورک‍ی‍ن‍ا
 
ناشر:
آزاده‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
اطلاع‍ات‌
ب‍در
ده‍خ‍دا
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ش‍رق‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ع‍ث‍ت‌
ن‍ش‍ر ژرف‌
ن‍ی‍ا
ه‍وش‍ی‍ار رزم‌آزم‍ا: دب‍ی‍ر:س‍پ‍ن‍ج‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا نوجوانی
دادستان ، پریرخ ، ۱۳۱۲- ؛  [تهران ] نشر ژرف   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭د۲ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی نابهنجاری
کاستلو، تیموتی ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ک۲۵ر۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی افراد غیرعادی و بیماران روانی
ناظر، مینا ؛  تهران شرق   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭‌ن۲ر۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی
شاملو، سعید، ۱۳۰۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭‌ش۲آ۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی :ضمیمه طبقه بندی [ VI MSD دی .اس .ام .آی .وی ]
آزاد، حسین ، ۱۳۱۶- ؛  تهران موسسه انتشارات بعثت   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭آ۴آ۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی در زمینه روانکاوی ، رواندرمانی ، روانپزشکی بالینی
کورکینا ؛  [تهران ] هوشیار رزم آزما: دبیر:سپنج   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۳۹‬,‭‌ک۹‌پ۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به آسیب شناسی روانی
دیویس ، درک راسل ؛  تبریز نیا   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭د۹د۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مشکلات و اختلالهای رفتاری - روانی ( افسردگی ، اضطراب ، پرخاشگری ، وسواس )در خانواده
فرجاد، محمدحسین ، ۱۳۱۸- ؛  تهران بدر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ف۳۵‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
معاینه روانی :نحوه معاینه بالینی در روانپزشکی
لف ، جولیان ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۹‬,‭‌ل۷‌م۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
علائم بیماریهای روانی
فیش ، فرانک جیمز ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ف۹‌ع۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مباحث عمده در روانپزشکی
راو، کلارنس ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۷/۲‬,‭د۲‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مطالعات موردی در روانشناسی نابهنجاری
اولتمنز، تامس ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۵‬,‭‌ف‍لا۸‌م۶‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی رفتار غیرعادی :مرضی
فرزاد، پروین ( بیرجندی ) ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ف۴۵ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای روانی به انضمام الگوی مصاحبه با بیمارروانی - تست افسردگی بک -تست شخصیت کتل - مقیاس اضطراب کتل
کراز، ژاک seuqcaj ,ezarroC ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭‌ک۴‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک