پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌، س‍ن‍ج‍ش‌ و اس‍ن‍اد، ن‍ش‍ر ج‍م‍ه‍ور ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اح‍م‍دی‌ن‍ژاد -، م‍ح‍م‍ود -، ۱۳۳۵ -- - ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ب‍س‍ی‍ج‌
ج‍ن‍ب‍ش‌ ع‍دم‌ ت‍ع‍ه‍د
ج‍ن‍ب‍ش‌ ع‍دم‌ ت‍ع‍ه‍د -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍ود
ع‍ب‍دی‌، ع‍ی‍س‍ی‌
 
ناشر:
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌، س‍ن‍ج‍ش‌ و اس‍ن‍اد، ن‍ش‍ر ج‍م‍ه‍ور ای‍ران‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌، س‍ن‍ج‍ش‌ و اس‍ن‍اد، ن‍ش‍ر ج‍م‍ه‍ور ای‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍م‍دن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جنبش عدم تعهد در گذر تاریخ
عبدی ، عیسی ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۴۴۵۳۱۰۴،آدرس ناشر :تهران دانشگاه جنوبی پلاک 83 ریاست جمهوری ، مرکز پژوهش ، سنجش و اسناد، نشر جمهور ایران ، انتشارات فرهنگ و تمدن   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۳۱۳/۳‬,‭‌ع۲۴‌ج۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقاله شناسی جنبش عدم تعهد( سیری بر آراء و دیدگاه های پژوهشگران علمی کشور)
تهران bتلفن ناشر : ۶۴۴۵۳۱۰۴،آدرس ناشر :تهران دانشگاه جنوبی پلاک ۳۸ ریاست جمهوری ، مرکز پژوهش ، سنجش و اسناد، نشر جمهور ایران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۳۱۳/۳‬,‭‌م۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه جهانی :آراء و اندیشه های دکتر محمود احمدی نژاد پیرامون بسیج و فرهنگ بسیجی
احمدی نژاد، محمود ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۴۴۵۳۱۰۴،آدرس ناشر :تهران خیابان دانشگاه جنوبی پلاک 83 ریاست جمهوری ، مرکز پژوهش ، سنجش و اسناد، نشر جمهور ایران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۷۲۱،/‌ب۵،‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک