پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : زران‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ودک‍ش‍ی‌
 
پدیدآور:
زران‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌؛ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ وف‍ن‍اوری‌، دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ م‍ش‍اوره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح جامع پیشگیری از خودکشی در دانشگاه ها(مجموعه برنامه های پیشنهادی برای پیشگیری از خودکشی در میان دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور)
زرانی ، فریبا ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی ، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی ؛ وزارت علوم و تحقیقات وفناوری ، دفتر مرکزی مشاوره   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۵۴۵‬,‭ز۴ط۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک